Referat fra FaDP´s Ordinære Generalforsamling 2022

 

Referat af generalforsamling i FaDP den 15. 03. 2022 i DBU-hotel og kursuscenter Tilst.

PROGRAM

Kl. 12.00-12.45: Let frokost.

Kl. 13.00-14.15: Foredraget “Om empati og fællesskab!” Af Tommy Krabbe.

Kl. 14.30-18.00 Generalforsamlingen. 

DELTAGERE

Kåre Holl Nielsen, Julie Anita Lindblad, Deva Nemborg  (ikke stemmeberettiget), Jeppe Schjødt, Else Iseling, Birgith Broberg, Pernille Elmer Kampp, Stine Hessellund, Claus Ommen, Mikkel Rasmussen, Maj Rise, Hanne Mahler, Bjarne Dam Larsen, Rikke Thuesen, Lene Krogsgaard Poulsen, Sanne Rimpler,  Michael Molin, Tom Funke, Eva Kronbo, Kim Wynnne, Syss Gejhede Olsen, Kirsa Dechlis, Kim Bay Smith (ikke stemmeberettiget), Birgit Skovgaard, Birdy Grosen Hylleberg, Eva Strøm, Bjarne Roursgaard, Anne Marie Boye Larsen, Janne Søgaard (ikke stemmeberettiget), Helle P. Mikkelsen, Lene Jernov, Lena Garde, Jan Mikael Granner, Mette Skaaning, Hanne Bork, Betina Bruun, Lene Ince, Camilla Brinch, Gitte Søttrup, Jimmy Viborg, Gitte Juul, Majbritt Westergaard, Ingrid Ann Watson, Allan Gravgaard, Lune Maria Gutkin, Inge Halmø, Brian Polichinel, Birthe Solveig Bang Jørgensen, Karsten Bakkegaard, Hanne Anaia Tempeldal, Anne Bjerregaard, Flor de Maria Breuning.

David Camacho, og Benedikte Nysom Johannsen med på Zoom

DAGSORDEN

Pkt. 1 VALG AF DIRIGENT OG REFERENT

Som referent blev valgt: Else Iseling.
Som dirigent blev valgt: Julie Anita Lindblad.
Herefter overtog dirigenten og erklærede at Generalforsamlingen er lovligt indkaldt jvf. vedtægterne.

Pkt. 2 BERETNING OM FORENINGENS VIRKE I DET FORLØBNE ÅR

Oplæg ved udvalgsformændene.

Kommunikationsudvalget 


Udvalgsformanden opridsede udvalgets arbejde som følger.

 • Medvirkende til udarbejdelsen af og i redaktionen til 2 udgaver af medlemsmagasinet Psykopress.
 • Udsendelse af nyhedsbreve til medlemmerne.
 • Skribent på pressemeddelelser.
 • Med-skribent på ”Rapport over psykoterapiens interessefelt”.
 • Ad hoc mail opgaver.

Udvalgsformanden kunne endvidere fortælle, at Kommunikation nyligt er slået sammen med Branding og Event og der er lagt et årshjul med kommunikations strategier internt til medlemmerne og eksternt til samfundet, borgere, politikere og kommunale regi. Målet er, at foreningens medlemmer i det kommende år vil opleve, et øget fokus på endnu mere presse- og informationsmateriale og digitalt liv til SoMe platforme.

Politisk udvalg


I det forgangne år har udvalget været til et udvalgsmøde i folketinget og har et mere på vej. Der har været gennemført såkaldte politiske saloner med besøg af politikere, der har stillet op til dialoger om, hvordan vi bringer psykoterapien ind på landkortet. Der arbejdes på at få flere dialoger med politikere og embedsmænd.

Udvalget arbejder desuden i 3 undergrupper:

 • Pixi-gruppen, der arbejder på at skærpe foreningens tekster og budskaber til gavn generelt for alle udvalg og FaDP.
 • Forsikringsgruppen, der arbejder med at skabe samarbejde med forsikringsselskaber og andre interessenter, organisationer og institutioner.
 • Forskningsgruppen, der arbejder på forskningsprojekt. 

Uddannelses- og akkrediteringsudvalg

Arbejdet omkring den kommende niveauvurdering, der er basis for akkrediteringsprocessen, har fyldt i det forgangne år. Vi har blandt andet søgt den rette samarbejdspartner i forløbet og kan med stor tilfredshed fortælle, at vi har indgået samarbejde med OCN Danmark. OCN har stor erfaring med at vurdere og validere det der i fagsprog benævnes uformel kundskab og dermed gøre det sammenligneligt med såkaldt formel kundskab i det etablerede uddannelsessystem. Derudover er OCN specialister i forbindelse med realkompetencevurderinger OCN er en på alle måder spændende samarbejdspartner, der bringer en stærk faglighed og en stor vilje med ind i forløbet. Sammen med OCN har vi defineret en tidslinje for det kommende års arbejde:  

 

FASE 1:  1. MARTS TIL 1. AUGUST 

Paneleringsproces med baggrund i undervisningsplan baseret på registreringsordningen. I denne fase udfærdiges programudkast i samarbejde med undervisere fra udvalgt institut og nøglemedarbejdere hos FaDP i sparring med Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI). Målet er at opfylde fase 1 jf. ”Niveauvurdering Danmarks Akkrediteringsinstitution” omkring:

  1. Uddannelsens formål.
  2. Læringsmål.
  3. Gennemløb af uddannelsen (læringsstrategier).
  4. Undervisningsevaluering.
  5. Vurdering (eksamen).
  6. Udstedelse af bevis.

 

FASE 2: 1. AUGUST TIL 1. NOVEMBER

Målet er at leve op til kravene ifm. fase 2 jf. ”Niveauvurdering Danmarks Akkrediteringsinstitut”:

 1. Læringsudbytte.
 2. Undervisernes faglige kvalifikationer (realkompetencevurdering).
 3. Undervisningsevaluering (alignment læringsmål – læringsudbytte).

FASE 3: EFTER NIVEAUVURDERINGSGODKENDELSE

Her udvælges yderligere pilotskole/r, hvor medarbejdere uddannes i OCN-metoden:

 1. Onboarding af medarbejdere.
 2. Workshop ifm. implementering og brug.
 3. Opfølgning/tilpasning.
 4. Udrulning til alle skoler.

Udvalget har året igennem afholdt møder med foreningens tilknyttede uddannelsesledere i forbindelse med ovenstående. Målet for møderne har været at informere om processen samt og ikke mindst at styrke kontakten til og samarbejdet med skolerne. I forbindelse med den igangværende niveauvurdering af den registrerede psykoterapeut uddannelse er der blandt andet fokus på opbygning af censorkorps og elevrådsforum, og her er den erfaring uddannelseslederne sidder inde med af stor betydning for processen. I det hele taget ser vi uddannelseslederne som vigtige aktører i det arbejde, der pågår i FaDP regi og ønsker på alle måder at styrke samarbejdet. Af samme grund er det hensigten at sikre, at uddannelsesledermøderne forbliver en fast del af udvalgets årshjul.  

Formandsberetning ved formand Kirsa Dechlis

Formanden tog ordet:

Tak til udvalgsformændene. Det er altid en fornøjelse at se, hvordan vores udvalg knokler derudaf. 

Jeg vil ikke undlade at bemærke, at vi jo også har Etisk Råd under FaDPs paraply, de er dog afskåret en del fra os andre qua reglerne fra Styrelsen fra patientsikkerhed. De knokler dog også. I det forgange år har de behandlet og afsluttet fire individuelle sager, hvoraf en er afsluttet med forlig, og en enkelt skolesag. I har garanteret også set deres Etisk Dilemma Salon, der er blevet startet op med en skøn opbakning fra jer medlemmer. 

Kort vil jeg også nævne, at der til stadighed er fokus på vores hjemmeside. Det der IT tager meget god tid. Der bliver arbejdet både med generelle ændringer på nettet, men også på opdateringer og forbedringer. Vi satser på en mere brugervenlig udgave i løbet af den næste periode. 

I den forgangne periode har vi i bestyrelsen haft stor fokus på organisationens opbygning. Vi er drevet af frivillige timer og i kraft af vores vækst er der nu mange driftsopgaver, der SKAL løses og det er et fakta, at hver eneste gang der skiftes ud i bestyrelsen, så bruges der rigtig mange timer på at oplære nye medlemmer. Vores generalforsamling hiver hurtigt 150 frivillige timer, vi har eksempelvis afholdt 2 bestyrelsesmøder til forberedelse, det er 28 mandetimer. Event bruger omkring 25 timer på reservation, tilmeldinger og kommunikation med andre udvalgt. Regnskab tjekker tilmeldingsliste, stemmeberettigede medlemmer, laver årsregnskab etc. 10 timer. Kommunikation sender indkaldelser, opretter opslag 10 timer. Formand og næstformand bruger i hvert fald 35 timer på dagsorden, indkomne forslag, beretninger, koordination, indkaldelser, bank, Styrelsen for Patientsikkerhed etc. Web skal opdatere hjemmeside med GF-informationer, 5 timer Og så står vi også de fleste her i dag i 10 timer hver. 173 frivillige timer! Vi arbejder derfor med at få effektiviseret arbejdsgange, fordelinger og opgaver. Det har krævet tilvænning, at ansvarsområderne er blevet omplaceret på andre pladser i bestyrelsen og udvalgene, både for os selv og jer medlemmer. 

I dag vil jeg også gerne invitere jer med en tur helt tilbage i 2012 og det er der en helt personlig grund til. I 2012 sad jeg og var meget lidt tilfreds med den forvirring, der fandtes i vores branche. Der var ting, der ikke gav mening for mig og jeg oplevede, når jeg spurgte de daværende foreninger, at jeg fik oplysninger, som jeg direkte kunne tjekke var ufuldkomne, for ikke at sige usande. Tænkte at det måtte kunne gøres bedre. I 2014 var der fundet 12 mennesker, der var enige om udkastet til en ny forening og vores FaDP blev officielt stiftet. I dag er vi over 350 aktive medlemmer. Vi har skabt Registreringsordningen, et stærkt fællesskab, opgraderet os selv og hinanden, mens vi har påvirket endnu flere i samfundet. I de sidste 10 år har mit liv også ændret sig. Jeg har fået 2 børn, er flyttet fra København til Århus, jeg har skiftet job flere gange, er blevet skilt, og under hele rejsen har FaDP været med som følgesvend. Dog er det nu, på baggrund af nogle alvorlige og livsdefinerende tildragelser i mit private liv, tid til at jeg har måtte tage den tunge beslutning at træde af som formand. Det har været en kæmpe beslutning for mig og den har ikke været nem. De fleste af jer ved, at mine børns far kørte forfærdeligt galt i 2020, og vi fik en periode fyldt med uvished, sorg og kaos. Halvandet år var han indlagt, og jeg havde troet, at når nu han kom hjem, så ville vi være igennem. Sådan er virkeligheden ikke. Det er først nu mine børn er ved at lande i den nye virkelighed med en fysisk handicappet og hjerneskadet far. Det er på mange måder først indenfor de seneste måneder, at kaosset har lagt sig, og vi har kunnet begynde processen med at håndtere de nye livsvilkår. Det har været og er en hård tid, ikke mindst for børnene og jeg må indse, at skal jeg ikke lave “skomagerens børn”, så skal jeg frigive endnu flere timer til at være fundamentet i mine børns liv. Mit nærvær skal i den næste periode tildeles mine børn. Så i dag, vil jeg gerne sige TAK, tak for et årti fyldt med ALT. Alvor, sjov, læring, aflæring, fordybelse, kampe, kærlighed, men mest af alt vores fællesnævner: Passionen for psykoterapi. Pas godt på FaDP, og får I brug for noget, så sidder jeg lige på sidelinjen og hepper på jer.

Pkt. 3 FORELÆGGELSE AF REVIDERET REGNSKAB TIL GODKENDELSE

V/Lars Mygind og Else Iseling.

Regnskab blev forelagt sammen med budget for 2022 og godkendt af generalforsamlingen.
Der lægges fil med regnskab i den lukkede FB gruppe.

Pkt. 4 BEHANDLING AF FORSLAG FRA BESTYRELSEN

Forslag til vedtægtsændringer:

§ 3. Medlemskab

Ændres pr. 15.03.2022 til:

§ 3. Medlemskab
Stk. 1 Medlemskab som færdiguddannede reg. psykoterapeuter.

1.1 Der optages færdiguddannede reg. psykoterapeuter, som har en psykoterapeutisk uddannelse af mindst 4 års varighed, der lever op til registreringskriterierne.

1.2 Ovenstående reg. psykoterapeutiske uddannelse skal være baseret på én eller flere af de af foreningen anerkendte psykoterapeutiske retninger.

1.3 Det samlede psykoterapeutiske uddannelsesforløb skal strække sig over mindst 4 år indeholdende egenterapi og supervision, samt være ét sammenhængende forløb.

1.4 Ansøgere, der ikke har uddannelse svarende til ovenstående, men som på anden måde har opnået et tilsvarende niveau, vil i særlige tilfælde kunne optages på dispensation. 

Stk. 2 Medlemskab som færdiguddannede psykoterapeuter.

2.1 Der optages færdiguddannede psykoterapeuter, som har en psykoterapeutisk uddannelse af mindst 4 års varighed.

2.2 Ovenstående psykoterapeutiske uddannelse skal være baseret på én eller flere af de af foreningen anerkendte psykoterapeutiske retninger.

2.3 Det samlede psykoterapeutiske uddannelsesforløb skal strække sig over mindst 4 år indeholdende egenterapi og supervision samt være ét sammenhængende forløb.

2.4 Som en del af eller efter det psykoterapeutiske uddannelsesforløb kræves det, at ansøgeren har opnået praktisk/klinisk erfaring som psykoterapeut svarende til 90 timer superviseret.

2.5 Ansøgere, der ikke har uddannelse svarende til ovenstående, men som på anden måde har opnået et tilsvarende niveau, vil i særlige tilfælde kunne optages på dispensation.

Stk. 3. Medlemskab som psykoterapeut studerende.

3.1 Der optages personer, som er påbegyndt en uddannelse til psykoterapeut.

3.2 Ovenstående psykoterapeutiske uddannelse skal være baseret på en eller flere af foreningen anerkendte psykoterapeutiske retninger.

3.3 Det samlede psykoterapeutiske uddannelsesforløb skal strække sig over mindst 4 år, indeholdende egenterapi og supervision, samt være ét sammenhængende forløb.

Stk. 4 Medlemskab som reg. psykoterapeutisk uddannelsessted.

Der optages uddannelsessteder som uddanner reg. psykoterapeuter.

4.1 Det samlede psykoterapeutiske uddannelsesforløb skal strække sig over mindst 4 år, samt leve op til registreringskriterierne fastsat i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Stk. 5 Medlemskab som psykoterapeutisk uddannelsessted.

Der optages uddannelsessteder som uddanner psykoterapeuter.

5.1 Det samlede psykoterapeutiske uddannelsesforløb skal strække sig over mindst 4 år, indeholdende egen terapi og supervision, samt være ét sammenhængende forløb.

Stk. 6

Alle anmodninger om medlemskab skal ske elektronisk via hjemmesiden.

Stk. 7

Det er tilladt de registrerede medlemmerne at præsentere sig som: Registreret medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter, forkortet reg. psykoterapeut FaDP.

Stk. 8

Det er tilladt ikke-reg. medlemmerne at præsentere sig som: Medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter, forkortet psykoterapeut FaDP.

Stk. 9

Det er tilladt studerende at præsentere sig som: Studerendemedlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter forkortet psyk. stud. FaDP.

Stk. 10

Medlemmer er forpligtede til at overholde foreningens etiske regler.

§ 4. Generalforsamlingen
Ændres pr. 15.03.2022 til:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
– Valg af formand (kun hvert andet år).
– Valg til bestyrelsen. Der skal vælges 8 medlemmer inkl. kasserer. Det tilstræbes, at kun 4 af de valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg samme år. De resterende 4 medlemmer vil således være på valg det efterfølgende år.
– Valg af 2 suppleanter.
– Valg af 2 medlemmer til optagelsesudvalget.
– Valg til Etisk råd (3 medlemmer og en sekretær).

§ 5. Bestyrelsen
Ændres pr. 15.03.2022 til:

Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen med mindst 9 medlemmer inkl. formand og kasser. Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.

Stk. 1

 1. Foreningens formand vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
 2. Bestyrelsens 8 øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Halvdelen er på valg i lige år og de resterende er på valg ulige. Første gang vælges den ene halvdel for 3 år og de resterende for 2 år.  Derudover vælges mindst 2 suppleanter.
 3. Bestyrelsen konstituerer sig og vælger næstformand og kasserer.
 4. Bestyrelsesmøder afholdes i henhold til årsplanen for bestyrelsesmøder med minimum 4 ordinære bestyrelsesmøder pr. år, eller flere møder hvis det findes nødvendigt. Mindst 2 af disse møder skal være fysiske.

Stk. 9
Ændres pr. 15.03.2022 til:

Bestyrelsens møder er åbne for foreningens medlemmer – disse har dog ikke taleret. Der er tavshedspligt for alle deltagende og ét bestyrelsesmedlem kan, med saglig grund dertil, kræve mødet lukket.

§ 9. Økonomi
Ændres pr. 15.03.2022 til:

Foreningens midler anbringes i et eller flere anerkendte pengeinstitutter.

Pkt. 5 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG

Indkomne forslag skulle være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts 2022. Der var ikke indkommet yderligere forslag udover bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer behandlet under pkt. 4.

Pkt. 6 VALG TIL BESTYRELSEN

Følgende er ikke på valg:

David BR Camacho.

Mads Vang Christensen.

Birgith Broberg.

Formanden er ikke på valg i indeværende år, men har valgt at trække sig fra bestyrelsen af personlige årsager.

Der skal vælges formand, næstformand, minimum 5 bestyrelsesmedlemmer inklusive kasserer og derudover minimum 2 suppleanter. 

Opstillingsliste siddende bestyrelse:

Lars Mygind genopstiller ikke.

Else Iseling genopstiller ikke.

Sanne Rimpler genopstiller.

Derudover opstiller:

Pernille Elmer Kampp.
Benedikte Nysum Johannesen.
Michael Molin.
Jan Michael Granner.
Eva Kronbo.
Mikkel Rasmussen.
Birdy Hylleberg Grosen.
Deva Nemborg (ønsker kun suppleantpost).

Da den siddende formand trækker sig før afsluttet periode, blev det ved flertalsbestemmelse blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer besluttet, at ny formand skal vælges hurtigst muligt på ekstraordinær generalforsamling. 

Af 51 stemmeberettigede blev der afgivet følgende stemmer:
33 stemmer for

10 stemmer imod

8 stemmer ikke.

Der indkaldes hurtigst muligt til ekstraordinær generalforsamling. Denne afholdes online. Eneste punkt vil være valg af ny formand. 

Valg til bestyrelsen blev derefter iværksat. Kandidaterne præsenterede sig. 

Valgt ind i bestyrelsen blev:

Eva Kronbo.
Sanne Rimpler.
Jan Mikael Granner.
Pernille Elmer Kampp.
Michael Molin.

Valgt som suppleanter blev:

Benedikte Nysom Johannsen.

Deva Nemborg.
Birdy Grosen Hylleberg.
Mikel Rasmussen.

Pkt. 7 VALG TIL OPTAGELSESUDVALGET

Valg af 2 medlemmer til optagelsesudvalget:
Eva Kronbo genopstiller og blev valgt.
David BR Camacho genopstiller ikke.
Hanne Mahler blev valgt

Pkt. 8 VALG TIL ETISK RÅD

Her skal vælges 3 medlemmer + sekretær.
Bent Niebling genopstiller og blev valgt.
Brian Polischinel sekretær genopstiller og blev valgt.
Inge Halmø genopstiller og blev valgt.
Kirsten Heide genopstiller og blev valgt. 

Pkt. 9 EVENTUELT

Inge Halmø foreslog, at FaDP laver en samtykkeerklæring. Uddannelsesudvalget tager opgaven.

Tom Funke tog fotos under arrangementet og GF. Kommunikationsudvalget sender besked ud til alle deltagere og forhører sig om hvorvidt der er indsigelse mod at bruge disse.

Bestyrelsen konstituerede sig.

Referat med rettelser af Birgith Broberg.
Else Iseling – referent
18.03.2022

 

 

Skriv et svar