– Hvad er det for en størrelse og hvorfor er vi så stolte af den i FaDP?

Du har sikkert både set og hørt os nævne registreringsordningen mange gange. Og det er nu heller ikke uden grund, at vi igen og igen giver den op for registreringsordningen. Vi er nemlig grumme stolte af det faktum, at Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP) som eneste psykoterapeutiske brancheorganisation er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed, landets overordnede sundhedsfaglige tilsynsmyndighed, til at varetage ordningen. Det er ikke en godkendelse, vi er kommet sovende til og registreringsordningen er ikke nogen ubetydelig størrelse. Registreringsordningens ånd påvirker alle lag i vores foreningsarbejde og strømmer videre ud til skolerne og vores kollegaer i deres daglige praksis.

Helt grundlæggende handler registreringsordningen om kvalitetssikring og patientsikkerhed. To meget væsentlige områder, der ses på med stor alvor indenfor det sundhedsfaglige område i Danmark. Registreringsordningen retter sig helt specifikt mod personer, der udøver sundhedsmæssig virksomhed udenfor det offentligt finansierede sundhedsvæsen, og som ikke er autoriseret. Det er her vi som psykoterapeuter hører til i sundhedssystemet. Registreringsordningen er lovbaseret og fordrer at vi imødekommer en række lovgivne krav både i forhold til vores uddannelse og vores varetagelse af psykoterapien i praksis. Alt sammen for i den sidste ende at sikre klienterne og højne kvaliteten af vores fag.

Registreringsordningen er strukturelt brancheadministreret, med Styrelsen for Patientsikkerhed som øverste tilsynsførende. Det betyder, at det er FaDP, der løbende sikrer, at lov nr. 351 af 19. maj 2004, som der reelt er tale om, administreres ordentligt og hensigtsmæssigt, mens Styrelsen for Patientsikkerhed efterprøver vores varetagelse af ordningen og virker som rådgiver for os i forløbet.

Som det fremgår, er der altså tale om lovgivning. Helt præcist en lov der daterer sig tilbage til 2004. Men arbejdet med registreringsordningen tog faktisk sin begyndelse langt tidligere. Vi skal helt tilbage til 1985 og etableringen af Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling. Frygtelig lang titel, der da også i det daglige forkortedes til SRAB. SRAB blev etableret som en reaktion på det stadigt stigende antal borgere, der søgte ikke-autoriserede komplementære behandlere. Registreringsordningen er således et direkte resultat af vores klienters adfærd. SRAB’s rolle var at bistå Styrelsen for Patientsikkerhed. Fokus var blandt andet på rådgivning af andre styrelser, ministerier, institutioner, brancheforeninger mv.. Derudover virkede SRAB som inspirator til igangsættelse af brobygningsprojekter mellem det etablerede sundhedsvæsen og ikke-autoriserede behandlere, og sikrede formidling af viden om det komplementære behandlerområde til det etablerede sundhedsvæsen og offentligheder. Arbejdet i SRAB inspirerede i 1998 videre til etableringen af SundhedsRådet, hvis hovedsigte det var og er at fremme brobygningsarbejdet og skabe en helhedspræget forståelse for sundhed og sygdom i et ligeværdigt samarbejde mellem det komplementære behandlerområde og det etablerede sundhedssystem, samt at sikre borgernes ret til et frit valg på lige økonomiske kår.
En af søjlerne i dette arbejde blev at sikre et højt fagligt niveau på både uddannelsesstederne og hos den uddannede ikke-autoriserede behandler. Arbejdet i SRAB og SundhedsRådet førte til, at der den 19. marts 2002 fandt en politisk høring sted på Christiansborg foranlediget af Folketingets Sundhedsudvalg. Efter høringen blev den politiske kontakt intensiveret og Beslutningsforslag B 47 om registreringsordningen blev vedtaget i Folketinget den 10. april 2003. Registreringsordningen blev dernæst en vaskeægte realitet, da den blev vedtaget ved den føromtalte lov den 19. maj 2004, med efterfølgende Bekendtgørelse af 25. juni 2004.

Ordningen giver brancheorganisationer mulighed for at ansøge Sundhedsstyrelsen om at blive godkendt som værende registreringsansvarlig i forhold til lovens indhold. Det gjorde FaDP i 2016 og med den efterfølgende godkendelse, blev det muligt for os at give de medlemmer, der opfylder de lovmæssige krav, retten til at oppebære den beskyttede titel Registreret psykoterapeut. En titel der i sig selv fungerer som dokumentation for, at her er tale om en psykoterapeut, der har et solidt både uddannelses- og branchemæssigt tilhørsforhold og som løbende efteruddannes og modtager supervision.

Registreringsordningen er på alle måder en inspirationskilde for FaDP. Vi har siden 2016 til fulde fulgt de lovkrav, registreringsordningen stiller til os som brancheorganisation. Men vi er ikke stoppet ved det. Vi har valgt at hæve barren yderligere, idet vi som forening og specifikt fagområde (psykoterapien) har valgt at øge de lovgivne minimumskrav til uddannelsesomfang yderligere fra 660 lektioner til 1.066 lektioner forløbende over 4 år, baseret på undervisning i teori, metode og strategi. Hermed har registreringsordningen ikke bare været et stærkt grundlag for vores profession – den har også været et afsæt for yderligere at højne kvaliteten af vores uddannelser og det faglige niveau hos vores registrerede psykoterapeuter. Dette er helt enkelt blandt FaDP’s væsentligste fokus- og arbejdspunkter.

Har du interesse i at blive Registreret psykoterapeut, så er det en god ide at kigge nærmere på FaDP’s registrerede skoler. FaDP fører løbende tilsyn med reg-uddannelserne omkring registreringsordningens krav til undervisningslektioner, praktiske timer, undervisningsmateriale, eksamener, undervisernes kvalifikationer mv. Det er et samarbejde, som FaDP sætter stor pris på og vi ser med respekt på det arbejde skolerne udfører i forhold til at sikre en høj faglighed og et stærkt fundament for de studerende. Som uddannet fra en af de af FaDP godkendte skoler, opnås efter endt eksamen helt automatisk retten til at benytte titlen Registreret psykoterapeut. Under uddannelsesforløbet kan de studerende endvidere anvende titlen Registreret psyk-stud. Du finder en oversigt over skolerne på FaDP’s hjemmeside (www.fadp.dk).

Er du allerede uddannet fra en ikke-registreret skole, er det muligt at tage en snak med vores Optagelsesudvalg – optagelse@fadp.dk – omkring opkvalificering. Du er også velkommen til at kontakte Optagelsesudvalget, hvis du har generelle spørgsmål omkring registreringsordningen.

Sidst men ikke mindst finder du også på hjemmesiden en oversigt over vores registrerede psykoterapeuter.