Foreningen af Danske Psykoterapeuter er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed, landets overordnede sundhedsfaglige tilsynsmyndighed, til at varetage registreringsordningen for psykoterapeuter. Dette indebærer, at såvel Reg-uddannelsen som den enkelte uddannede Reg-psykoterapeut opfylder en række lovgivne krav omkring uddannelse, gennemført egenterapi, efteruddannelse og supervision. Dette bibringer Reg-psykoterapeuten en række vigtige kompetencer.

Terapeutisk viden og praktisk erfaring 
Besidder både relevant og opdateret forskningsbaseret viden og praktisk færdigheder inden for psykoterapiens teoretiske og praktiske aspekter. Dette inkluderer en grundlæggende forståelse af psykoterapeutiske metoder samt en omfattende erfaring med at anvende disse teoretiske principper i praksis. 

Relationelle evner 
Evner at etablere og opretholde tillidsfulde relationer med klienter, samt møde klienters forskelligartede behov og udfordringer på en nuanceret og differentieret måde. Formår at tilpasse kommunikationsstilen efter klientens individuelle behov og kommunikere empatisk, klart og tydeligt. Respekterer den asymmetriske relation og klientens autonomi. 

Klinisk vurdering og diagnostisk evne 
Har kompetence til, på baggrund af kritisk tænkning og evnen til at integrere forskellige terapeutiske tilgange og metoder, at foretage en omhyggelig klinisk vurdering af klientens behov og symptomer og på denne baggrund formulere en passende diagnose og terapeutisk kontrakt. 

Selvrefleksion og personlig dannelse 
Praktiserer kontinuerlig refleksion over egen praksis. Arbejder fokuseret med egne følelser, tanker, reaktioner og evnen til at selvregulere. Har et kontinuerligt fokus på egne værdier, holdninger og livsoplevelser samt evnen til at anvende denne indsigt konstruktivt i den terapeutiske praksis. Anerkender betydningen af den personlige dannelse og de intellektuelle, følelsesmæssige, sociale og moralske kompetencer, der opnås gennem uddannelse, selvindsigt og refleksion. 

Etisk og juridisk bevidsthed 
Besidder viden om, og overholder etiske regler og retningslinjer for god klinisk praksis samt anden relevant lovgivning i forbindelse med varetagelsen af den psykoterapeutiske praksis. Kan navigere i etiske dilemmaer og sikre klientens rettigheder og velbefindende og dermed skabe et professionelt terapeutisk miljø. 

Kulturkompetence 
Udviser følsomhed over for kulturelle forskelle og menneskelig mangfoldighed, samt evner at tilpasse terapeutiske tilgange i overensstemmelse hermed. 

Samarbejdsevner 
Demonstrerer evne til at samarbejde med andre fagfolk, såsom læger, psykologer, psykiatere, socialarbejdere og andre aktuelle aktører for derigennem at sikre en holistisk og koordineret tilgang til klientbehandlingen. 

Faglig udvikling 
Følger lovgivningen for Reg-psykoterapeuter omkring krav til kontinuerlig faglig udvikling gennem ajourføring, efter- og videreuddannelse, egenterapi samt supervision for derigennem at opretholde og forbedre selvindsigt, terapeutisk viden, færdigheder og kompetencer.

Forskning 

Evner at forholde sig kildekritisk og refleksivt til forskning indenfor det psykoterapeutiske område og implementere ny forskningsbaseret viden i sin praksis. 

Samlet set kombinerer en Reg-psykoterapeut en forskningsbaseret teoretisk viden, praktiske færdigheder og personlige kompetencer samt erfaring indenfor faget og kan dermed tilbyde en effektiv og professionel terapeutisk intervention, der imødekommer klientens behov og bidrager til trivsel og udvikling. Reg-psykoterapeuter kan varetage arbejde indenfor social- og sundhedssektoren, i kommuner, psykiatrien, beskæftigelsesindsatsen, hos private aktører, virksomheder, organisationer samt som selvstændigt praktiserende psykoterapeut med egen klinik. Mange Reg-psykoterapeuter har valgt at specialisere sig indenfor specifikke områder, såsom gruppeterapi, parterapi, familieterapi og spædbarnsterapi, eller har særlige interesseområder som fx kreative metoder, kropsterapi, eksistentiel og filosofisk baseret psykoterapi m.m. 

Reg-psykoterapeuter arbejder typisk enten fuld tid som selvstændige eller er ansatte i det offentlige eller den private sektor.

Er du REG. Psykoterapeut kan du downloade den som pdf her