Kompetenceprofil

Foreningen af Danske Psykoterapeuter er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed, landets overordnede sundhedsfaglige tilsynsmyndighed, til at varetage registreringsordningen for psykoterapeuter. Dette indebærer, at såvel Reg-uddannelsen som den enkelte uddannede Reg-psykoterapeut opfylder en...

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Foreningen af danske psykoterapeuter (FaDP).  

Foreningens hjemsted er det til enhver tid gældende sted, hvor formanden har sit erhvervsmæssige hjemsted. 

Foreningen er stiftet 22/03 -2014. 

§ 2. Formål

Dette er foreningens formål:

 1. At sikre og udvikle kvaliteten af psykoterapeutisk arbejde og fremme uddannelse og forskning inden for psykoterapi.
 2. At fremme kontakt og erfaringsudveksling mellem medlemmerne samt med foreninger og organisationer, der arbejder med psykoterapi i såvel offentligt som privat regi.
 3. At sikre brugerne tryghed i valget af psykoterapeut.
 4. At sikre og udvikle kvaliteten af de psykoterapeutiske uddannelser.
 5. At udbrede kendskabet til medlemmernes faglige kvaliteter og faglige aktiviteter.

§ 3. Medlemskab 

Stk. 1 

Medlemskab som færdiguddannede reg. psykoterapeuter: 

1.1 Der optages færdiguddannede reg. psykoterapeuter, som har en psykoterapeutisk uddannelse af mindst 4 års varighed, der lever op til registreringskriterierne.

1.2 Ovenstående reg. psykoterapeutiske uddannelse skal være baseret på én eller flere af de af foreningen anerkendte psykoterapeutiske retninger.

1.3 Det samlede psykoterapeutiske uddannelsesforløb skal strække sig over mindst 4 år indeholdende egenterapi og supervision, samt være ét sammenhængende forløb.

1.4 Ansøgere, der ikke har uddannelse svarende til ovenstående, men som på anden måde har opnået et tilsvarende niveau, vil i særlige tilfælde kunne optages på dispensation. 

Stk. 2 

Medlemskab som færdiguddannede psykoterapeuter:

2.1 Der optages færdiguddannede psykoterapeuter, som har en psykoterapeutisk uddannelse af mindst 4 års varighed.

2.2 Ovenstående psykoterapeutiske uddannelse skal være baseret på én eller flere af de af foreningen anerkendte psykoterapeutiske retninger.

2.3 Det samlede psykoterapeutiske uddannelsesforløb skal strække sig over mindst 4 år indeholdende egenterapi og supervision samt være ét sammenhængende forløb.

2.4 Som en del af eller efter det psykoterapeutiske uddannelsesforløb kræves det, at ansøgeren har opnået praktisk/klinisk erfaring som psykoterapeut svarende til 90 timer superviseret.

2.5 Ansøgere, der ikke har uddannelse svarende til ovenstående, men som på anden måde har opnået et tilsvarende niveau, vil i særlige tilfælde kunne optages på dispensation.

Stk. 3. 

Medlemskab som psykoterapeut studerende:

3.1 Der optages personer, som er påbegyndt en uddannelse til psykoterapeut.

3.2 Ovenstående psykoterapeutiske uddannelse skal være baseret på en eller flere af foreningen anerkendte psykoterapeutiske retninger.

3.3 Det samlede psykoterapeutiske uddannelsesforløb skal strække sig over mindst 4 år, indeholdende egenterapi og supervision, samt være ét sammenhængende forløb.

Stk. 4 

Medlemskab som reg. psykoterapeutisk uddannelsessted:

4.1 Der optages uddannelsessteder som uddanner reg. psykoterapeuter.

4.2 Det samlede psykoterapeutiske uddannelsesforløb skal strække sig over mindst 4 år, samt leve op til registreringskriterierne fastsat i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Stk. 5 

Medlemskab som psykoterapeutisk uddannelsessted:

5.1 Der optages uddannelsessteder som uddanner psykoterapeuter.

5.2 Det samlede psykoterapeutiske uddannelsesforløb skal strække sig over mindst 4 år, indeholdende egen terapi og supervision, samt være ét sammenhængende forløb.

Stk. 6 

6.1 Alle anmodninger om medlemskab skal ske elektronisk via hjemmesiden.

Stk. 7

7.1 Det er tilladt de registrerede medlemmerne at præsentere sig som: Registreret medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter, forkortet reg. psykoterapeut FaDP.

Stk. 8

8.1 Det er tilladt ikke-reg. medlemmerne at præsentere sig som: Medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter, forkortet psykoterapeut FaDP.

Stk. 9

9.1 Det er tilladt studerende at præsentere sig som: Studerendemedlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter forkortet psykoterapeut stud. FaDP.

Stk. 10 

Medlemmer er forpligtede til at overholde foreningens vedtægter, etiske retningslinjer og øvrige vedtagne kollegiale retningslinjer herunder reglerne om god klinisk praksis (GCP). 

§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 1 

1.1 Generalforsamling afholdes hvert år senest ved udgangen af april måned.

Stk. 2 

2.1 Faste punkter på den ordinære generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Kassereren fremlægger regnskab og budget tilgodkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent, jf. § 7
 5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. § 5.
 6. Valg til Optagelsesudvalget, jf. § 6
 7. Valg til FaDP’s Klagenævn, jf. § 6 a
 8. Eventuelt.

Stk. 3 

3.1 Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse. 

3.2 Stemmeberettigede er fremmødte medlemmer, der har været medlem i mindst 3 måneder og som har betalt kontingent.

Stk. 4 

4.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når formanden eller et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes når mindst 2/3 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder om dette med angivelse af dagsorden.

Stk. 5 

5.1 Generalforsamlingsindkaldelse med angivelse af dagsorden skal oplyses til medlemmerne med mindst 45 dages varsel for den ordinære og 14 dage for en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 6 

6.1 Både færdiguddannede og studerende medlemmer kan deltage og stemme på generalforsamlingen. 6.2 Ligeledes kan en repræsentant for de uddannelsessteder der er medlem deltage. 

6.3 Kun 3. og 4 års studerende kan vælges til FaDPs bestyrelse. Dog kan alle studerende deltage i FaDPs udvalgsarbejde.

§ 5. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen med mindst 9 medlemmer inkl. formand og kasser. Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.

Stk. 1

 1. Foreningens formand vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
 2. 5.2.Bestyrelsens 8 øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Halvdelen er på valg i lige år og de
 3. resterende er på valg ulige. Første gang vælges den ene halvdel for 3 år og de resterende for 2 år.  Derudover vælges mindst 2 suppleanter.
 4. . Bestyrelsen konstituerer sig og vælger næstformand og kasserer.
 5. Bestyrelsesmøder afholdes i henhold til årsplanen for bestyrelsesmøder med minimum 4 ordinære bestyrelsesmøder pr. år, eller flere møder hvis det findes nødvendigt. Mindst 2 af disse møder skal være fysiske.

Stk. 2

Indkaldelse og mødeform:

2.1 Bestyrelsesformanden er ansvarlig for indkaldelse til bestyrelsesmøder. 

2.2 Møderne indkaldes via den valgte online platform for foreningens udvalg og bestyrelse. 

2.3 Møderne er for bestyrelsen og udvalgsformændene og kun disse har tale og stemmeret.
2.4 Suppleanter deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet, dog uden stemmeret.
2.5 Foruden disse møder vil der to gange om året blive afholdt åbne arbejds- og bestyrelsesmøder, hvor   

alle har taleret.

Stk. 3

Årsplan og budget:

3.1 I 4. kvartal afholdes et møde hvor formanden og udvalgsformændene samt kasser laver en plan og    

budget for næste års arbejde i foreningen som helhed, der udspecificeret på de enkelte udvalg. 

3.2 Udvalgsformænd har forinden dette møde indsendt plan for deres udvalg og budget til formanden.

3.3 På årets sidste ordinære arbejds- og bestyrelsesmøde fremlægger formanden og kasser et budget for 

det kommende år med udgifter og indtægter samt forventede tiltag. 

3.4 Bestyrelsen skal godkende denne samlede plan og budget senest inden årets udgang. Plan og budget 

for det kommende år, fremlægges for generalforsamlingen og godkendes af denne.

Stk. 4

Dagsorden på bestyrelsesmøderne:

4.1 På dagsordenen er der følgende tilbagevendende punkter:

 1. Valg af referent
 2. Godkendelse af sidste mødes beslutningsreferat
 3. Status på regnskab og budget
 4. Information fra bestyrelsesformand og udvalgsformænd.
 5. De indkomne punkter til dagsorden (Punkter til dagsordenen skrives i arbejdsmødets begivenhed, senest dagen før mødet afholdes)

Stk. 5

Mødeafvikling:

5.1 Formanden er ordstyrer og leder bestyrelsesmøderne, men denne kan også vælge en anden ordstyrer.

5.2 For mødernes effektivitet, er det ordstyrers opgave at lede mødet i henhold til dagsordenen og 

overholdelse af tidsrammen for mødet. Derfor skal faste og indkomne punkter prioriteres.

5.3 Som udgangspunkt behandles kun emner som er på dagsorden. 

5.4 Opstår der en hastesag, kan dagsordenen dog udvides på selve mødet, hvis bestyrelsen er enige om det.

Stk. 6

6.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede og en af 

disse er enten bestyrelsesformanden eller næstformanden. 

6.2 I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget og i dennes fravær næstformandens.

Stk. 7

7.1 Der skal foreligge skriftligt beslutningsreferat af bestyrelsens møder.

7.2 Den valgte referent skal lave et beslutningsreferat, som skal udsendes senest to dage efter mødet. 

7.3 Beslutningsreferatet udsendes til bestyrelsen via den lukkede Facebook gruppe ved at uploade 

denne som en fil til gruppen. 

7.4 Når beslutningsreferatet er godkendt, sendes dette på en mail til medlemmerne eller upload på 

hjemmesiden i et for medlemmerne lukket område.

7.5 Beslutningsreferatet bør indeholde; tidspunkt for mødet, agenda, hvem der har været tilstede/fraværende samt eventuelle handlingspunkterm, deadline og ansvarlige for disse.

Stk. 8

8.1 Bestyrelsen kan indkalde andre foreningsmedlemmer, når der er spørgsmål på dagsordenen, der særligt vedrører disse medlemmer.

Stk. 9

9.1 Bestyrelsens møder er åbne for foreningens medlemmer – disse har dog ikke taleret. 

9.2 Der er tavshedspligt for alle deltagende og ét bestyrelsesmedlem kan, med saglig grund dertil, kræve mødet lukket.

§ 6. Optagelsesudvalget

Stk. 1 

 1. Anmodning om optagelse som medlem i foreningen behandles af et optagelsesudvalg bestående af 3medlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Det 3. medlem udpeges af bestyrelsen blandt dens medlemmer efter generalforsamlingen. 

1.1  Der skal tilstræbes tværfaglighed blandt udvalgsmedlemmerne med hensyn til psykoterapeutisk uddannelse.

Stk. 2 

2.1 Ethvert medlem af optagelsesudvalget kan indbringe en optagelsesansøgning for bestyrelsen. 

2.2 Optagelse efter § 3 stk. 6 skal godkendes af bestyrelsen. 

Stk. 3 

3.1 Optagelsesudvalget skal i tvivlstilfælde drøfte eventuelt afslag på optagelse med bestyrelsen. 

3.2 Afslag på optagelse i foreningen skal meddeles skriftlig til ansøgeren med begrundelse samt anvisning på, hvorledes optagelse eventuelt kan opnås.

Stk. 4 

4.1 Svar på en ansøgning skal gives senest 3 måneder efter at foreningen har modtaget ansøgningen.

Stk. 5: 

5.1 Afslag på optagelse i foreningen kan indbringes for FaDP’s Klagenævn. Indbringelsen skal ske senest 2 år efter, at afslaget er meddelt. 

§ 6a. FaDP’s Klagenævn

Stk. 1 

FaDP’s Klagenævn består af fem medlemmer; en jurist valgt af generalforsamlingen samt fire medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Disse kan ikke samtidig have andre tillidsposter i foreningen.  

FaDPs Klagenævn er et uvildigt og uafhængigt nævn. De generalforsamlingsvalgte medlemmer af nævnet vælges for 2 år ad gangen. 

Stk. 2 

FaDP’s Klagenævn behandler og afgør klager fra brugere af psykoterapi over den behandling, de har fået af foreningens medlemmer, samt klager fra psykoterapeuter over nægtelse af optagelse i foreningen, jf. § 6, stk. 5. Klagenævnet kan sanktionere overtrædelser af foreningens regler, herunder overtrædelse af reglerne for god klinisk praksis (GCP). Klagenævnets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for generalforsamlingen. 

Stk. 3 

Klagenævnet behandler og afgør endvidere klager over medlemmers overholdes af foreningens vedtægter og etiske retningslinjer eller kollegiale regler samt klager vedrørende fratagelse af medlemskab af foreningen eller fratagelse af tilladelse til at anvende titlen registreret psykoterapeut. Klagenævnet kan sanktionere overtrædelser af foreningens regler, herunder overtrædelse af reglerne for god klinisk praksis (GCP).  

Stk. 4

FaDP’s Klagenævn behandler klager over uddannelsesinstitutters overholdelse af foreningens vedtægter og etiske retningslinjer.

§ 6 b Inhabilitet

Stk. 1 

Et bestyrelsesmedlem eller suppleant for samme er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 

 1. vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
 2. vedkommendes ægtefælle eller samlever, beslægtede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
 3. vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald,
 4. der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 2 

Den, der er inhabil i forhold til en sag, kan ikke medvirke til behandlingen af den pågældende sag, og må ikke træffe beslutning eller deltage i afgørelsen af sagen. 

Stk. 3

Det påhviler medlemmet eller suppleanten selv at gøre opmærksom på, hvis det må antages, at der foreligger omstændigheder, der kan bevirke inhabilitet.  

Stk. 4 

Reglerne om inhabilitet finder tilsvarende anvendelse på et medlem af Optagelsesudvalget, et medlem af Klagenævnet, medlemmer af bestyrelsen samt øvrige udvalg og råd, der er eller bliver nedsat af foreningen.  

§ 7. Kontingent

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. 

Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis. 

Manglende kontingentbetaling medfører tab af medlemsrettigheder.

§ 8Regnskab og revision

Regnskab og revision af Foreningens regnskab følger kalenderåret. 

Regnskabet skal, før den ordinære generalforsamling, være gennemgået af en ekstern godkendt revisor, i form af en assistance erklæring.

§ 9. Økonomi

Foreningens midler anbringes i et eller flere anerkendte pengeinstitutter.

§ 10. Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller dennes stedfortræder. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11. Vedtægtsændringer

Til gennemførelse af vedtægtsændringer på generalforsamling kræves 2/3 stemmeflertal af de fremmødte.

§ 12. Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til regnskab@fadp.dk senest 1. md. før udløb. Husk angivelse af udmeldelsesdato og gerne medlemsnummer (står på opkrævningen og medlemsbeviset). Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse. 

§ 13. Fortabelse af medlemsrettigheder

Overfor et medlem, som bryder foreningens etiske regler eller som på anden måde modarbejder foreningens formål og virksomhed, kan bestyrelsen iværksætte sanktioner herunder udelukkelse fra foreningen. Beslutning herom skal skriftligt begrundes overfor pågældende medlem. Beslutningen kan af det pågældende medlem begæres prøvet på næstfølgende ordinære generalforsamling. Udelukkelse af foreningen eller af RAB-medlemskab, kan i sidste ende indbringes for de civile domstole.

§ 14. Opløsning

Stk. 1 

1.1 Til foreningens opløsning kræves mindst 1/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. 

1.2 Er 1/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, skal bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 3/4 af de tilstedeværende medlemmer.

Stk. 2 

2.1 Eventuel formue skal anvendes til uddannelse eller efteruddannelse af psykoterapeuter eller til humanitære formål. 

2.2 Endelig beslutning herom træffes af den opløsende generalforsamling med almindeligt flertal.

§ 15. Retningslinjer for brug af FaDPs logoer

Logoet, og de farver der indgår heri, er foreningens, og skal altid benyttes som et samlet hele – dvs. det må ikke splittes ad, og ikonet (dvs. tegnet uden skrift) må ikke bruges alene. Vi bruger vores logo på hjemmesiden, i breve og i e-mailsignaturer, når vi kommunikerer med medlemmer og interessenter. Hvis det er et ønske fra medlemmerne at tilkendegive, at de er medlem af FaDP, får vi udarbejdet et logo for netop dette med teksten ”Medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter”. Ingen medlemmer må benytte logoet for andet end at vise medlemskab – f.eks. i forbindelse med en profilside på deres hjemmesider. Logoet må ikke benyttes i andre forbindelser end, når der repræsenteres materiale, der er godkendt af FaDPs formand eller dertil godkendte person (f.eks. kommunikationsansvarlig).

§ 16 Aflønning, godtgørelse mv.

stk. 1 Gaveregulativ

 1. Foreningen giver ikke gaver, hverken til medlemmer, udvalgsmedlemmer eller bestyrelse. 
 2. Dog gives der anerkendelser ved særlige indsatser, såsom til en foredragsholder på en generalforsamling.

stk. 2 Kurser

2.1 Foreningen dækker som udgangspunkt ikke bestyrelses eller udvalgsmedlemmers deltagelse i kurser, undtaget de der måtte være lovbestemte for foreningsarbejde og interne kurser er også undtaget. 2.2 Eventuelle eksterne kurser skal godkendes af en enig bestyrelse og dette skal fremgå af regnskabet.

stk. 3 Udgiftsdækning

3.1 Bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer får ved indsendelse af kvitteringer refunderet; kørsel og forplejning i forbindelse med FaDP arbejde. 

3.2 Forplejning refunderes kun ved indsendes af et underskrevet pdf-bilag til foreningens kasser, med angivelse af dato, formål og deltagere, sidstnævnte gælder også for indkøb til foreningen. 

3.3 Kørsel afregnes efter statens takster, ved indsendelse af en kørselsseddel. 

3.4 Parkeringsbøder og fartbøder dækkes ikke, ligeledes dækkes tab, skader og tyveri i forbindelse md FaDP arbejde heller ikke.

stk. 4 Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer

4.1 Efter vurdering af foreningens økonomi kan bestyrelsen inden udgangen af et år afsætte maksimalt 20 % af foreningens samlede likvide beholdning til godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed (LL 7 M). 

4.2 Disse er skattefri for modtageren. Skattefriheden er betinget af, at godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som modtageren afholder på foreningens vegne, samt at godtgørelsen ikke overstiger satser, der fastsættes af Skatterådet.

stk. 5 Aflønning for specifikke opgaver/ydelser

5.1 I forbindelse med udførelse af specifikke opgaver/ydelser for FaDP, såsom udarbejdelse af en webside eller bogholderiarbejde, så kan et sådant arbejde aflønnes, hvis budgettet for opgaven/ydelsen kan godkendes af bestyrelsen og dette i øvrigt er indeholdt i FaDPs årsbudget. 

5.2 Hvis opgaven/ydelsen ikke er indeholdt i årets budget, skal denne som udgangspunkt henlægges til næste regnskabsår, medmindre der er plads i årets budget og en enig bestyrelse godkender dette.

Disse vedtægter er gældende fra ekstraordinær generalforsamling 29/11-2023