For eller imod RAB-ordningen

DERFOR ER FORENINGEN AF DANSKE PSYKOTERAPEUTER MED I RAB-ORDNINGEN

Foreningen af Danske Psykoterapeuter er som eneste danske psykoterapeutiske brancheorganisation godkendt til at varetage registreringsordningen (RAB-ordningen). Registreringsordningen er en brancheadministreret kvalitetssikring, der retter sig mod personer, der udøver sundhedsmæssig virksomhed uden for det offentligt finansierede sundhedsvæsen, og som ikke er autoriseret. Dette sker i samarbejde med landets overordnede sundhedsfaglige tilsynsmyndighed, Styrelsen for Patientsikkerhed, der er øverste tilsynsførende med ordningen.

Her er tale om en ordning med baggrund i et mangeårigt samarbejde mellem alternative og komplementære brancheorganisationer og Styrelsen for Patientsikkerhed. Ordningen udtrykker sig gennem en række lovmæssige krav til både brancheorganisationen, de psykoterapeutiske uddannelsessteder samt den enkelte psykoterapeut i varetagelsen af vores profession.

At registreringsordningen er brancheadministreret betyder, at den enkelte brancheorganisation selv varetager at opfylde de minimumskrav, der fremgår af loven. Det gør FaDP og vi tager den derudover et skridt videre. Vi har som forening og specifikt fagområde indenfor ordningen (psykoterapi) valgt at hæve de lovgivne krav væsentligt og kræve at vores registrerede psykoterapeuter har en grunduddannelse på minimum 1.066 lektioner forløbende over 4 år baseret på undervisning i teori, metode og strategi, samt en række væsentlige og for faget helt grundlæggende selverfaringsprocesser. Timerne fordeler sig som følger:

706 lektioner i teori og praktisk undervisning fordelt på:

  • Teori, metode og strategi.
  • Selverfaring.
  • Gruppeterapi / gruppeprocesser.
  • Supervision.
  • Klinisk terapi (træningsterapi).
  • Forberedelse til 4 eksaminer og afsluttende hovedeksaminer.

Den studerende desuden kunne dokumentere 360 timer fordelt på:

  • 90 timers modtaget egenterapi.
  • 90 timers givet klientterapi (træningsterapi med klienter inklusive supervision).
  • 90 timers givet supervision (giver i forbindelse med træningsterapi med klienter).
  • 90 timers deltagelse i praktiske træningsgrupper.

FaDP fører med baggrund i registreringsordningens krav løbende tilsyn med uddannelserne omkring undervisningslektioner, praktiske timer, undervisningsmateriale, eksamener, undervisernes kvalifikationer mv.. Derudover stiller vi, med baggrund i samme, krav til fortløbende dygtiggørelse for uddannede registrerede psykoterapeuter (ajourføring, egenterapi, supervision). På denne måde er registreringsordningen ikke bare et godt grundlag for vores profession – den har også været et afsæt for yderligere at højne og fremme kravene til vores uddannelser og uddannede.

FaDP søger konstant at fremme og højne psykoterapien og professionens funktion i det danske samfund. Vi er åbne for enhver mulighed for et stærkt og respektfuldt samarbejde med det etablerede behandlingssystem, hele tiden med det sigte at skabe de bedste muligheder for både psykoterapeuten og klienten. Så lad os slå klart fast; vores valg af samarbejdspartnere, registreringer og akkrediteringer, er et bevidst valg. Et valg baseret på en dyb respekt for psykoterapien – ikke alene som fag, men også som livskunst. Vi ønsker at gøre psykoterapien bevægelig og betydningsfuld og vi benytter os af de platforme, der er til rådighed i arbejdet på at udbrede psykoterapien som tilbud i det danske behandlingssystem.

Vi har igennem hele foreningens levetid nydt godt af samarbejdet med Styrelsen for Patientsikkerhed. Et samarbejde der vil fortsætte fremadrettet.

Registreringsordningens historie kort fortalt

Registreringsordningen for psykoterapeuter (under RAB-ordningen) er skabt på baggrund af et arbejde, der tog sin begyndelse i 1985 med etableringen af Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling, nu Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedrørende alternativ behandling (SRAB).

SRAB har til opgave at bistå og inspirere Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med rådgivning af andre styrelser, ministerier, institutioner, alternative brancheforeninger mv., være inspirator til igangsættelse af brobygningsprojekter mellem det etablerede sundhedsvæsen og alternative behandlere, medvirke til formidling af viden om det alternative område til det etablerede sundhedsvæsen og offentligheder samt drøfte integrering af alternativ behandling i det etablerede sundhedsvæsen.

Arbejdet i SRAB inspirerede i 1998 videre til etableringen af paraplyorganisationen SundhedsRådet (SR) bestående af repræsentanter for en række alternative og komplementære behandlerorganisationer og uddannelsessteder. SR’s hovedsigte var at skabe et fælles ”talerør” i samarbejdet med SRAB og det etablerede sundhedssystem samt generelt at arbejde for at styrke fagområdet og derigennem fremme brobygningsarbejdet. En af søjlerne i dette arbejde blev at sikre et højt fagligt niveau på både uddannelsesstederne og hos den uddannede terapeut.

Den 19. marts 2002 fandt ”Høring om Alternativ Behandling” sted på Christiansborg foranlediget af Folketingets Sundhedsudvalg. Efter høringen blev den politiske kontakt intensiveret og Beslutningsforslag B 47 om registreringsordningen blev vedtaget i Folketinget den 10. april 2003. Registreringsordningen blev en realitet, dvs. vedtaget ved lov den 19. maj 2004 med efterfølgende Bekendtgørelse af 25. juni 2004.

Ordningen medførte, at brancheorganisationer kan ansøge Sundhedsstyrelsen om at blive godkendt som værende registreringsansvarlig i forhold til lovens indhold. Med godkendelsen er det muligt at give egne medlemmer, der opfylder de lovmæssige krav, retten til at oppebære den beskyttede titel registreret alternativ behandler.

For yderligere info om loven se: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/859
Læs også: Mange ældre mennesker på plejehjem er deprimerede, uden at der bliver gjort noget ved det

 

 

Skriv et svar