Reg. psykoterapeut & Reg. psykoterapeutisk uddannelse

FaDP er i Danmark godkendt til at registrere psykoterapeutiske uddannelsessteder, der må uddanne “Registrerede psykoterapeuter”. Disse uddannelsessteder har betegnelsen “Reg. psykoterapeutisk uddannelse”.

Kontrol af uddannelsesstederne
FaDP stiller krav og fører tilsyn både med antal undervisningslektioner, praktiske timer, undervisningsmateriale, eksamener, undervisernes kvalifikationer mv., som uddannelsesstederne skal opfylde for at kunne blive godkendt af FaDP og kalde sig “Reg. psykoterapeutisk uddannelse”. Dette sker både via indsendelse af skriftlig dokumentation og ved at uddannelsesstede hver anden år tilsender et evalueringsskema til FaDP.

Eksamen og bevis på, at du er Reg. psykoterapeut
Som studerende har du været til psykoterapeuteksamen. Du er blevet undervist i det, der skal til for, at du kan kalde dig “Reg. psykoterapeut”. Du skal have udstedt særskilt dokumentation på begge dele. Det gøres ved at søge optagelse hos FaDP som “Reg. psykoterapeut”.

Egenterapi og supervision
Ifm. din uddannelse skal du bl.a. modtage egenterapi og supervision. Reg. psykoterapeuter, der tilbyder dig dette, lever op til etiske, faglige og kliniske krav, godkendt af FaDP.

Du skal være:

 • Medlem af FaDP inden du søger
 • Være eksamineret psykoterapeut
 • Have gennemgået et obligatorisk kursus i klinikvejledning og klientbehandling

Du skal opfylde følgende uddannelseskrav over 4 år:

1.066 lektioner I ALT fordelt på de 4 år som følger:

706 lektioners teori og praktisk undervisning (á 45 min.) fordelt på ud over punkterne a-f:

a) 100 lektioners selverfaring
b) 74 lektioners gruppesupervision
c) 222 timers lektioners strategi og metode
– 60 lektioner strategi. (bl.a. undervisning i journalføring, datalovgivning og rådgiveransvar)
– 162 timers metode (bl.a. undervisning i psykopatologi, sundhedslovgivning, autorisationsloven, god klinisk praksis, klinikvejledning og klientbehandling mv.
d) 140 lektioners gruppeterapi
e) 100 lektioners klinisk terapi (træningsterapi)
f) 70 lektioners forberedelse til 4 eksaminer og afsluttende hovedeksaminer

Terapi og supervision  –  ud over modulerne (1 time = 60 min.):

Du har modtaget/givet og kan dokumentere:

 • 90 timers egenterapi (modtaget)
 • 90 timers klientterapi (givet)
 • 90 timers givet supervision (feedback til medstud.)
 • 90 timers læse-/øve-/praktiske træningsgrupper

Du skal have gennemgået følgende:

Generelt:

 1. Psykoterapibegrebets historiske udvikling, generelt
 2. Teori om kommunikation
 3. Teori om udvikling og personlighedsdannelse
 4. Teoriens betydning for begreber som sundhed/sygdom
 5. Kendskab til andre psykoterapeutiske retninger

Specifikt for din psykoterapeutiske uddannelse:

 1. Teori om den pågældende retnings psykoterapeutiske processer
 2. Mål, muligheder og begrænsninger ift. den valgte psykoterapeutiske retning
 3. Relevant teori om relationer i selve psykoterapien (klient/terapeut-relationer)
 4. Teori om den pågældende retnings psykoterapeutiske behandlingsforståelse
 5. Undervisning i psykopatologi/psykiske sygdomme, sundhed og sygdom
 6. Psykoterapeutisk forskning og forståelse heraf

Psykoterapeutiske arbejdsmetoder og teknikker herunder:

 1. Anvendelsesområder
 2. Undersøgelsesmetoder
 3. Indikation og kontraindikation
 4. Prognose – udfald
 5. Evaluering, rapportering og journalføring

Klinikdrift og lovgivning

 1. Evaluering, rapportering og journalføring
 2. Dataloven og datatilsynets regler –
 3. Lov om behandling af personoplysninger
 4. Sundhedsloven
 5. Autorisationsloven/kvaksalverloven
 6. Markedsføringsloven
 7. Psykopatologi og rådgiveransvar
 8. Krav til god klinisk praksis (GCP) og etiske kriterier
 9. Moms- og lønsumsvejledning
 10. Ti timers obligatorisk klinikvejledningskursus.

Ansøgningsskema-om-optagelse-til-Reg.-psyk. (.doc)

Ansøgningsskema-om-optagelse-til-Reg.-psyk. (.pdf?media=1644405650)

Medlem af FaDP
For at du kan søge om at blive ”Reg. psykoterapeut” skal du være medlem af FaDP. 

Behandling af ansøgning
Bestyrelsen behandler de indkomne ansøgninger og vurderer, om ansøgeren opfylder kriterierne, jf. FaDP’s krav til godkendelse, eller om yderligere uddannelse er påkrævet for at blive ”Reg. psykoterapeut”.

Skema til dokumentation på, at du opfylder kravene
Inden du fremsender din ansøgning, skal du downloade følgende  skema her: Ansøgningsskema-om-optagelse-til-Reg.-psyk.   (pdf)eller Ansøgningsskema-om-optagelse-til-Reg.-psyk. (doc) og krydse af, at du opfylder alle kravene. Skemaet skal efterfølgende indscannes og fremsendes til FaDP sammen med din ansøgning om at blive ”Reg. psykoterapeut”.

Afholdelse af kurser, så du kan blive ”Reg. psykoterapeut”
Opfylder du ikke alle kravene til at blive ”Reg. psykoterapeut”, kan du vælge at tage en række kurser (disse er på vej) og dernæst få et kursusbevis på, at du opfylder kravene. Tages kurset uden for FaDP-regi, vil det være en god idé at høre, om det pågældende kursus opfylder FaDP’s krav (kontakt optagelse@fadp.dk). Kursusbeskrivelse, datoer for afholdelse og tilmelding til kurser, der afholdes i FaDP-regi eller som FaDP har godkendt i forbindelse med ”Reg. psykoterapeut” finder du her. (Kursusbeskrivelse er på vej)

Mangelfulde ansøgninger
Vi ser os nødsaget til at returnere mangelfulde ansøgninger, og vi hjælper dig gerne med at udfylde ansøgningen. Kontakt venligst FaDP, hvis du har behov for dette (info@fadp.dk).

Ansøgningsgebyr og kontingent
Her finder du diverse gebyrer og kontingenter.

Behandlingstid for ”Reg. psykoterapeut”-ansøgninger
Ansøgeren skal have skriftlig tilbagemelding inden for 8 uger. Såfremt FaDP afviser ansøgningen, skal FaDP begrunde dette.

Psykoterapeuter, godkendt af andre brancheforeninger
Selv om du er godkendt af en anden brancheforening, der er registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed (eller Sundhedsstyrelsen), og ønsker at blive medlem af FaDP, skal du stadig betale et ansøgningsgebyr, da vi stiller højere krav til uddannede psykoterapeuters timetal, indhold af undervisningen mv. end mange af de øvrige brancheforeninger.

Dokumentation på, at du vedligeholder din registrering
Når du har et registreringsbevis udstedt af FaDP, forpligter du dig til at holde dig personligt og fagligt ajour inden for det psykoterapeutiske felt. Dette sker bl.a. via supervision, deltagelse i kurser, egenterapi, FaDP’s bestyrelses- og udvalgsarbejde, efteruddannelse mv. FaDP har udarbejdet et pointsystem, som vi vil bede dig benytte som ”Reg. psykoterapeut”, da dette skal bruges som dokumentation for, at du vedligeholder din registrering. Pointskemaet fremsendes sammen med foreningens logo og dit medlemsbevis til dig ifm. din optagelse i foreningen. Et medlemskab som Reg. Psykoterapeut gælder i 2 år. Pointskemaet returneres i udfyldt stand til optagelse@fadp.dk en måned før medlemskabets udløb. Hvis medlemmet stadig opfylder kravene til at kunne oppebære medlemskab som Reg. Psykoterapeut, fremsendes fornyet medlemsbevis og pointskema. Dette sker med to-års intervaller.

Regelsæt for god klinisk praksis er bindende og retningsgivende i relation til alt psykoterapeutisk arbejde, der praktiseres af alle FaDP”s Registrerede psykoterapeutiske medlemmer og uddannelsessteder. Registrerede medlemmer skal overholde følgende regler for god klinisk praksis:

Psykoterapeuter

 1. Reg. medlemmer skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres faglige virke, herunder gøre brug af psykoterapeutiske midler og metoder, som er forsvarlige og som de er kvalificerede til at benytte.
 2. Reg. medlemmer skal anbefale en klient at søge læge m.v., hvor dette må anses for indiceret.
 3. Reg. medlemmer skal overholde lovgivningen, herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende. Hvis psykoterapeuten kommer i tvivl om, hvorvidt et medicinsk behandlingsforløb er foreneligt med den psykoterapi, der tilbydes, skal klienten opfordres til at afklare dette med sin læge.
 4. Reg. medlemmer skal løbende vedligeholde og opdatere deres faglige viden. FaDP har et skema, hvor medlemmet skal krydse af og vedhæfte dokumentation for, at medlemmet holder sig ajour.  Medlemmet skal på anmodning fra FaDP til enhver tid kunne godtgøre, at de holder sig fagligt og personligt ajour.
 5. Reg. medlemmer skal give klienten saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger, klienten kan have hertil, herunder evt. risici. Psykoterapeuten må ikke give løfter om helbredelse.
 6. Reg. medlemmer skal føre journaloptegnelser over deres behandlinger af den enkelte klient, herunder om indikation samt den behandling og den information, der er givet til klienten.
  Journalen skal opbevares utilgængeligt for andre og skal destrueres eller anonymiseres senest fem år efter et behandlingsforløbs afslutning eller straks, hvis praksis ophører. Den praktiserende psykoterapeut har også tavshedspligt omkring det at selve klientrelationen eksisterer.
 7. Reg. medlemmer har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som de gennem deres faglige virksomhed får om deres klienter. Tavshedspligten ophører, hvis medlemmet derved overtræder landets love.
 8. Reg. medlemmer skal udøve deres gerning omhyggeligt og samvittighedsfuldt, samt vise respekt for klientens egenværdi og respektere klientens individuelle behov og valg.
 9. Reg. medlemmer skal i deres arbejde vise respekt for kollegers arbejde, og være til støtte i faglige situationer. Dette er ikke en hindring for at tage overtrædelser op, der vedrører FaDP”s regler for god klinisk praksis.
 10. Hvis en klient er i gang med et hvilket som helst behandlingsforløb, som psykoterapeuten oplever som uforeneligt med den behandling psykoterapeuten tilbyder, må det andet behandlingsforløb afsluttes, inden sessioner kan aftales.
 11. Klinikken, hvor psykoterapien foregår, skal fremtræde ren og hygiejnisk.
 12. Reg. medlemmer skal medvirke til, at der i befolkningen er respekt og tillid til faget.
 13. Regelsættet for God Klinisk Praksis fremgår af FaDP”s hjemmeside.
 14. Overtræder et Reg. medlem FaDP”s vedtægter eller sine medlemsforpligtelser iht. til vedtægterne og ”Regelsæt for god klinisk praksis”, vil medlemmet blive ekskluderet.

Uddannelsessteder

 1. Er der tale om et uddannelsessted, erstattes klient med ”elev” og ”behandling” med ”undervisning/vejledning” i ovenstående punkter. Undtaget herfra er punkt 6 og 10.
 2. Der skal gives informationer fra uddannelsesstedet om, at alle har tavshedspligt. Det gælder også tavshedspligt eleverne indbyrdes. Både under og efter uddannelsen.
 3. Hvis en elev er i gang med et hvilket som helst behandlingsforløb, som uddannelseslederen/ underviseren oplever som uforeneligt med uddannelsen og de krav, der foreligger til elevens engagement, evne til at modtage undervisning mv, må behandlingsforløbet afsluttes, inden uddannelsen kan påbegyndes eller fortsættes. Eleven skal have haft en samtale om dette og have modtaget en skriftlig dokumentation på konklusionen af samtalen. Begge parter skal underskrive dokumentet.
 4. Hvis et uddannelsessted lukker, sker der en afregistrering hos FaDP.
 5. Lederen/ejeren kan ikke registrere uddannelsesstedet med mindre personen selv er ”Reg. psykoterapeut.”

Følgende regler gælder for udmeldelse af registreringsordningen:

 1. Et medlem afregistreres ift. registreringsordningen ved sin udtræden af foreningen uanset af hvilken årsag.
 1. Hvis et registreret medlem ønsker at blive udmeldt af registreringsordningen, er FaDP’s registreringsgodkendelse ikke længere gyldig.
 1. Det skriftlige registreringsbevis, som ’Reg. psykoterapeut’ eller ”Reg. psykoterapeutisk uddannelse” er fra udmeldelsesdatoen ugyldigt. Beviset skal returneres til FaDP.
 1. Psykoterapeuten eller uddannelsesstedet må ikke længere, under nogen form, benytte titlen, registreringsbeviset eller FaDP’s registreringslogo.
 1. Medlemmet kan fortsat være medlem af FaDP. Afregistrerede eller ekskluderede medlemmer gives ikke refusion af medlemsbidrag, der er indbetalt for Reg. psykoterapeut.
 1. Ønsker psykoterapeuten eller uddannelsesstedet at genoptage sin registreringsgodkendelse skal, medlemmet på ny betale ansøgningsgebyr og igennem godkendelsesprocedure mv. På samme måde som da medlemmet søgte første gang.
 1. I øvrigt henvises til regler, der er gældende for FaDP-medlemmer, der ikke er ’Reg. psykoterapeut’, jvf. §12 Udmeldelse og § 13. Fortabelse af medlemsrettigheder.
 • i. Stikprøver og anden dokumentation:
 • ii. FaDP udtager stikprøver for at sikre, at medlemmer fortsat opfylder registreringsbetingelserne. Stikprøver kan ske både ifm. anmeldte besøg og ved fremsendelse af skriftlig dokumentation.
 1. Opfylder et medlem ikke kravene, vil medlemmet omgående blive pålagt at følge de retningslinjer som FaDP pålægger medlemmet. Sker dette ikke inden for den angivne tidsfrist, vil medlemmet kunne miste sine rettigheder og medlemmet vil blive afregistreret som ’Reg. psykoterapeut eller som ’Reg. psykoterapeutisk uddannelsessted’.
Regler for klagesagsbehandling over Registrerede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder 

Klienter, der har modtaget behandling af en Reg. psykoterapeut, kan klage over den behandling de har fået, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for god klinisk praksis (GCP), til FaDP’s etiske råd.

Under punktet Etik og klage på hjemmesiden, fremgår det hvortil og hvordan en klage over Reg. psykoterapeuter skal indgives. Klik her

Afgørelser truffet af FaDP vedrørende registreringsordningen kan ikke påklages til Styrelsen for patientsikkerhed (tidl. Sundhedsstyrelsen) eller anden administrativ myndighed.

Klager over Registrerede psykoterapeutiske uddannelsessteder følger de oven for nævnte ’Regler for klagesagsbehandling’

FaDP har her listet de områder af lovgivningen, der er relevant ift. til at blive ’Reg. psykoterapeut’ og ’Reg. psykoterapeut uddannelse’

 1. Sundhedsloven;

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152710

 1. Autorisationsloven

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138178

 1. Lov om Alternativ Behandler

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143297

 1. Markedsføringsloven

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158302

 1. Lov om journalføring

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144978

 1. Persondataloven

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828

 1. Moms- og lønsumsafgift – vejledning

www.skat.dk/skat.aspx?oID=78994

Der er meget at læse om Moms og lønsumsafgift:

Lønsumsafgift:

https://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234910

Momsfrie ydelser:

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234577

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234572&vId=0&lang=DA

Vi ønsker dig god læselyst.

Ansøgningsskema

Reg. psykoterapeut

Kravene i ansøgningen svarer til de officielle krav FaDP stiller for, at du kan blive Reg. psykoterapeut. Disse krav har vi som brancheorganisation fået godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Klik på linket nedenfor, for at downloade ansøgningsskemaet. Du finder en vejledning til at udfylde skemaet øverst i dokumentet.

Ansøgningsskema om optagelse til Reg. psykoterapeut (pdf).

Ansøgningsskema om optagelse til Reg. psykoterapeut (docx).

FaDP-pointskema-til-vedligehold-a-REG

FaDP pointskema REG 2018 – Dette skema skal du anvende i forbindelse med din ansøgning til Reg. psykoterapeut.

FaDP er godkendt af Styrelsen for patientsikkerhed til at registrere psykoterapeuter, der lever op til en række ufravigelige krav. Disse krav knytter an til RAB-bekendtgørelsen. Vi har som forening valgt at forøge kravene fra RAB-bekendtgørelsen fx. timeantal fra 660 timer til 1066. FaDP har indgået et samarbejde med en række uddannelsessteder, hvis uddannelser lever op til de skærpede krav. Udover registrerede psykoterapeuter, favner FaDP også ordinære uddannelsessteder og psykoterapeuter der ikke ønsker medlemskab med registreringen.

Reg. uddannelsessted

Kravene i ansøgningen svarer til de officielle krav FaDP stiller for, at I som uddannelsessted kan blive Reg. psykoterapeutisk uddannelse. FaDP er godkendt af Styrelsen for patientsikkerhed til at registrere psykoterapeuter, der lever op til en række ufravigelige krav. Disse krav knytter an til RAB-bekendtgørelsen. Vi har som forening valgt at forøge kravene fra RAB-bekendtgørelsen fx. timeantal fra 660 timer til 1066. FaDP har indgået et samarbejde med en række uddannelsessteder, hvis uddannelser lever op til de skærpede krav. Udover registrerede psykoterapeuter, favner FaDP også ordinære uddannelsessteder og psykoterapeuter der ikke ønsker medlemsskab med registreringen.

Klik på linket nedenfor, for at downloade ansøgningsskemaet. Du finder en vejledning til at udfylde skemaet øverst i dokumentet.

Ansøgningsskema om optagelse til reg. uddannelsessted (.doc)

Titlen ”Reg. psykoterapeut” er beskyttet og udsender et godt signal til omverden om professionel behandling. Det er den eneste beskyttede titel uden for det offentligt finansierede sundhedsvæsen, der viser, at du er kvalificeret til at undersøge og behandle klienter, der henvender sig til dig som psykoterapeut for at få hjælp. Titlen er beskyttet.

Du kan se titlen her på  Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Det er vigtigt for os at signalere til omgivelserne, at vi gør alt for at gøre branchen gennemsigtig og troværdig. Vi signalerer desuden, at ”Reg. psykoterapeuter” er dygtige til at undersøge, forbygge og behandle inden for det psykoterapeutise område.

FaDP er i Danmark godkendt til at registrere psykoterapeutiske uddannelsessteder, der må uddanne ”Registrerede psykoterapeuter”. Disse uddannelsessteder har betegnelsen ”Reg. psykoterapeutisk uddannelse”.

Kontrol af uddannelsesstederne
FaDP stiller krav og fører tilsyn både med antal undervisningslektioner, praktiske timer, undervisningsmateriale, eksamener, undervisernes kvalifikationer mv., som uddannelsesstederne skal opfylde for at kunne blive godkendt af FaDP og kalde sig ”Reg. psykoterapeutisk uddannelse”. FaDP stiller krav og fører tilsyn både med antal undervisningslektioner, praktiske timer, undervisningsmateriale, eksamener, undervisernes kvalifikationer mv., som uddannelsesstederne skal opfylde for at kunne blive godkendt af FaDP og kalde sig “Reg. psykoterapeutisk uddannelse”. Dette sker både via indsendelse af skriftlig dokumentation og ved at uddannelsesstedet hvert anden år tilsender et evalueringsskema til FaDP.

Eksamen og bevis på, at du er Reg.psykoterapeut
Som studerende har du været til psykoterapeuteksamen. Du er blevet undervist i det, der skal til, for at du kan kalde dig ”Reg. psykoterapeut”. Du skal have udsted særskilt dokumentation på begge dele.

Egenterapi og supervision
I forbindelse med din uddannelse skal du bl.a. modtage egenerapi og supervision. Reg. psykoterapeuter, der tilbyder dig dette, lever op til etiske, faglige og kliniske krav, godkendt af FaDP.