FaDP’s regelsæt for god klinisk praksis (GCP) 

FaDP’s regelsæt for god klinisk praksis er bindende og retningsgivende i relation til alt psykoterapeutisk arbejde, der praktiseres af alle FaDP’s psykoterapeutiske medlemmer, såvel registrerede som ikke-registrerede, aktivt udøvende som studerende. Ligeledes skal de til foreningen knyttede uddannelsessteder overholde foreningens etiske regelsæt for uddannelsessteder. 

Psykoterapeuter 

 1. Psykoterapeuten skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit faglige virke, herunder gøre brug af psykoterapeutiske midler og metoder, som er forsvarlige og som psykoterapeuten er kvalificeret til at benytte. 
 1. Psykoterapeuten skal anbefale en klient at søge læge mv., hvor dette må anses for indiceret. 
 1. Psykoterapeuten skal overholde lovgivningen, herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende. 
 1. Skulle psykoterapeuten komme i tvivl om, hvorvidt et medicinsk behandlingsforløb er foreneligt med den psykoterapi, der tilbydes, skal klienten opfordres til at afklare dette med sin læge. 
 1. Psykoterapeuten skal løbende vedligeholde og opdatere sin faglige viden. Er der tale om en psykoterapeut registreret under Styrelsen for Patientsikkerhed (Reg-medlem) anvender FaDP et ajourføringsskema, som Reg-medlemmet er forpligtet til at udfylde i henhold til registreringsordningens krav. Reg-medlemmet skal på anmodning fra FaDP til enhver tid kunne godtgøre, at Reg-medlemmet holder sig fagligt og personligt ajour. 
 1. Psykoterapeuten skal give klienten saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger, klienten kan have hertil, herunder evt. risici. Psykoterapeuten må ikke give løfter om helbredelse. 
 1. Psykoterapeuten skal føre journaloptegnelser over behandlinger af den enkelte klient, herunder om indikation samt den behandling og den information, der er givet til klienten. Psykoterapeuten skal i forbindelse med journalføringen kende og overholde relevante lovgivninger herunder Persondataforordningen. Psykoterapeuten skal opbevare journaloptegnelser i mindst 2 år fra behandlingen er afsluttet, da klagere skal have en frist på 2 år til at indbringe en klage for foreningens klagenævn.  
 1. Psykoterapeuten har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som psykoterapeuten gennem sin faglige virksomhed får om klienter. Den praktiserende psykoterapeut har også tavshedspligt omkring det, at selve klientrelationen eksisterer. Tavshedspligten ophører, hvis medlemmet derved overtræder landets love. 
 1. Psykoterapeuten skal udøve sin gerning omhyggeligt og samvittighedsfuldt, samt vise respekt for klientens egenværdi og respektere klientens individuelle behov og valg. 
 1. Psykoterapeuten skal i sit arbejde vise respekt for kollegers arbejde, og være til støtte i faglige situationer. Dette er ikke en hindring for at tage overtrædelser op, der vedrører FaDP’s regler for god klinisk praksis. 
 1. Hvis en klient er i gang med et hvilket som helst behandlingsforløb, som psykoterapeuten oplever som uforeneligt med den behandling psykoterapeuten tilbyder, må det andet behandlingsforløb afsluttes, inden sessioner kan aftales. 
 1. Klinikken, hvor psykoterapien foregår, skal fremtræde ren og hygiejnisk. 
 1. Psykoterapeuten skal medvirke til, at der i befolkningen er respekt og tillid til faget. 
 1. Overtræder en psykoterapeut FaDP’s vedtægter eller sine medlemsforpligtelser iht. til vedtægterne, herunder de etiske regler og/eller regelsæt for god klinisk praksis, kan medlemmet blive ekskluderet. 

Uddannelsessteder 

De til foreningen knyttede uddannelsessteder skal ifølge foreningens vedtægter overholde foreningens regelsæt for uddannelsessteder: 

1. Uddannelsesstedet er forpligtet til at udforme interne disciplinære procedurer, som inkluderer klart definerede etiske retningslinjer. Ved medlemskab fremsendes kopi af uddannelsesstedets disciplinære procedurer og etiske retningslinjer til FaDP’s Optagelsesudvalg. 

2. De interne etiske retningslinjer skal som minimum overholde følgende fundamentale principper: 
 

 • Beskyttelse af den enkelte studerendes personlige vækst og læringsproces. 
 • Garanti for habilitet for enhver person tilknyttet uddannelsesstedet, selv i tilfælde af multiple roller. 

3. Uddannelsesstedet er forpligtet til omhyggeligt at undervise i fagets etik og håndtering af etiske dilemmaer. Uddannelsesstedet skal sikre, at både ansatte og studerende er fuldt bekendte med de interne etiske retningslinjer.