Fordele for uddannelsessteder

Samarbejde

Vi tror på, at vi skal løfte faget i flok, så målene kan nås. Som uddannelsessted  danner I nuværende og fremtidige psykoterapeuter. Kvaliteten af psykoterapeuterne, har stor betydning for vores fag. Vi arbejder på, at denne kvalitet opretholdes og bevares. FaDP har en vision for fagets udvikling, men vi mener det skal ske i tæt samarbejde med uddannelsesstederne.

Mæglerråd & etisk råd

I kan benytte mæglerrådet og etisk råd ved uoverensstemmelser på uddannelsesstedet.

Censorkorps

I samarbejde med uddannelsesstederne oprettes et uvildigt censorkorps. Det har flere formål:

  • Sikre studerende en eksamen, identisk med kvaliteten inden for beslægtede voksenuddannelser i DK.
  • Give uddannelsesstedet et indtryk af muligheden for at optimere de studerendes kompetencer og psykoterapeutiske evner i og med de får feedback på de studerendes præstationer.
  • Alle uddannelsessteder kan benytte et kompetent censorkorps.

Delt undervisningsmateriale

Alle uddannelsessteder uddanner i grundfag/grundemner som: Udviklingspsykologi, social-psykologi, psykologi mv. Vi vil i fællesskab udarbejde uddannelses-materiale inden for de grundområder, som alle uddannelsessteder inden for en periode på 4 år underviser i.

Datablade/pjecer

Uddannelsesstederne kan gøre brug af datablade, der er relevante for de studerende, ligesom at vi opfordrer jer til, i samarbejde med vores PR afdeling, at udarbejde datablade/pjecer, der er til glæde for os alle. Det er både til inspiration, tidsbesparende og med til at sikre en kontinuerlig kvalitet.

Internationale arrangementer

Dagsordener for psykoterapiens udvikling på tværs af lande er meget ens. Vi har nært beslægtede opgaver, og ønsker om at skabe de bedste rammer for studerende og færdiguddannede. Vi har pædagogiske og didaktiske overvejelser om, hvordan vidensdeling bedst gennemføres, så psykoterapeutfaget og dets udførelse er attraktivt og af så høj kvalitet som muligt.

Derfor er det vigtigt, at FaDP og repræsentanter fra uddannelsesstederne deltager i internationale arrangementer.

Ekstern egenterapi, supervision af studerende – bytteordning

For at studerende kan få indsigt i andre terapiformer og metoder, kan elever med fordel benytte egen-terapien og supervisionen inden for en anden terapeutisk retning og metode.

Undervisningsstederne kan på hjemmesiden tilmelde egne undervisere, således at de studerende kan finde frem til dem og dernæst aftale egenterapi/supervision hos dem – bytteordning. Ligesom de studerende frit kan vælge på listen over psykoterapeuter hos FaDP. Prisen for terapi og supervision aftales med den enkelte terapeut/supervisior.

Skolebyttedage

Aftal en dag, hvor der byttes undervisere inden for et område. Alle uddannelsessteder underviser i basisemner. Det er et frisk indspark at få en anden underviser på, der anvender andre metoder, formidlings-teknikker og som underviser til andre af de 9 intelligensformer.

Konsulvator – Evaluering og godkendelse af uddannelsessteder

På baggrund af de kriterier, der gælder i forhold til EAP, vil FaDP evaluere de private psykoterapeutuddannelser i Danmark.
FaDP vil nedsætte og udvikle en konsulentafdeling, der samarbejder med relevante ministerier.

For at sikre uvildighed, må deltagere fra ’Konsulvator’, ikke have personlige relationer, være i familie med, eller være uddannet på det pågældende uddannelsessted.

Publikationer og artikler

I kan selv skrive og indsende artikler til FaDP, og på den måde gøre opmærksom på jeres virksomhed.

Input til undervisnings-tekniske overvejelser

Hos FaDP kan du få input til undervisnings-tekniske (didaktiske) overvejelser, således at den teoretiske undervisning er varieret, understøtter læringen og udfordrer alle 9 intelligensformer og alle sanseområder hos de studerende.

Diskussionsfora

Megen læring fremmes gennem faglige diskussioner. Stillingtagen og faglig dialog er med til at udvikle både lærerne og uddannelsesstederne. FaDP vil i samarbejde med uddannelsesstederne afholde workshops i forskellige landsdele.  

Standardiserede trænings-skemaer

Skemaerne for indberetning af timer er forskellige fra uddannelsessted til uddannelsessted. Dokumentationen skal ensrettes til gavn for både de studerende og uddannelsesstederne. Skemaerne skal kunne downloades og dække følgende 5 indberetninger.

Der skal indberettes timer for:
  • Egenterapi – selverfaring som klient
  • Udarbejdelse af observatørrapporter
  • Supervision
  • Færdighedstræning
  • Sammentællingsskemaer pr. studieår

 Åben klinik

For studerende kan det være en udfordring at skaffe klienter og lokaler til afholdelse af sessioner. Klinikken er en meget vigtig del af uddannelsen, da det er her studerende øver sig på praktiske færdigheder.

Uddannelsesstederne kan stille lokaler til rådighed for hinandens studerende og evt. tilbyde, mod betaling, at være observatør/supervisor på sessionerne. Rammerne og betingelserne for åben klinik, skal naturligvis ske i samarbejde med hinanden.

Evaluering af de studerendes faglige niveau og personlige udvikling

For at sikre fagets faglige kvalitet, det høje professionelle niveau og den studerendes faglige udvikling i studieforløbet vil vi udvikle deleksamener i tæt samarbejde med uddannelsesstederne. Disse uddybes inden længe herinde.