Foreningen af Danske Psykoterapeuter lægger vægt på, at der hos psykoterapeuter generelt, og i særdeleshed blandt medlemmerne af foreningen, bliver opretholdt et højt niveau af etisk standard og god klinisk praksis.
Derfor er der fastsat en række etiske regler, som psykoterapeuter, der ønsker sig medlemskab af foreningen skal underskrive for at opnå medlemsskab. Samtidig har foreningen et etisk råd, der fungerer som klageinstans efter de klageregler, som gælder for psykoterapeuter, der er medlemmer af foreningen. De svarer til de krav, der stilles til organisationer, der ønsker at kunne registrere medlemmer i et register for Registrerede Alternative Behandlere (RAB).
Reglerne består af: 

 • Etiske regler
 • Regler for foreningens etiske råd
 • Regler for Klagesagsbehandling

Etiske regler

Formål:
De etiske regler skal tjene til at styrke god og forsvarlig behandling af patienter/klienter.
§ 1. En psykoterapeut skal støtte en klients eget ønske om udvikling og psykisk sundhed, og respekten for klienten går forud for psykoterapeutens interesser.
§ 2. Psykoterapeuten har tavshedspligt om alle forhold vedrørende klienten, herunder om der foreligger et klientforhold.
§ 3. Psykoterapeuten skal ligeledes sikre tavshedspligten om klienten både i grupper og under supervision.
§ 4. Psykoterapeuten er ikke undergivet tavshedspligt, hvis det kan være til fare eller skade for en af parterne eller andre.
§ 5. Psykoterapeuten kan ikke indhente eller udlevere oplysninger om en klient uden dennes samtykke.
§ 6. Al journalføring, bånd, videooptagelse m.v. må kun ske med klientens samtykke og fulde aktindsigt, og skal opbevares så tavshedspligten sikres fuldt.
§ 7. Psykoterapeuten må ikke udnytte sin funktion som terapeut, hverken til fordel for sig selv eller til skade for klienten.
§ 8. Psykoterapeuten må ikke have intim eller privat omgang med en klient. Ligeledes skal forretningsmæssig omgang undgås, det neutrale professionelle terapeutiske niveau skal bevares fuldt intakt også efter afsluttet behandling.
§ 9. Psykoterapeuten skal henvise klienten til anden behandling, hvis den professionelle terapeutiske kontaktform ophører, eller terapeuten ikke er kompetent til at arbejde med de problemer / udviklingsønsker eller opgaver klienten har.
§ 10. Psykoterapeuten har ansvar for, at en igangværende terapi altid afsluttes på en terapeutisk forsvarlig måde, evt. ved henvisning til anden relevant form for terapi eller en anden terapeut.
§ 11. Psykoterapeuten har ansvar for sit faglige niveau ved at tage supervision og efteruddannelse.
§ 12. Hvis psykoterapeuten får personlige problemer, skal denne søge støtte til, hos egenterapeut og / eller supervisor vurdering af egen faglig habilitet.
§ 13. Psykoterapeuten har ansvar for at informere klienten om terapeutens etiske regler og andre relevante forhold, fx til offentlige myndigheder, og skal selv have et regelret forhold til både myndigheder og kolleger.
§ 14. Brud på de etiske regler kan medføre eksklusion fra foreningen.

Regler for foreningens etiske råd

 1. Formålet er at sikre opretholdelsen af en høj etisk standard og god klinisk praksis blandt foreningens medlemmer.
 2. Etisk råd behandler klagesager over medlemmer af foreningen, endvidere rådgiver det bestyrelsen, udvalg, medlemmer og generalforsamling om etiske spørgsmål og problemstillinger, og tager stilling til forelagte problemer mv.
 3. Rådet består af 3 – 5 medlemmer. 
Etisk råd vælges for 2 år af gangen på en generalforsamling. 
For at sikre Etisk råds uvildighed kan medlemmer af foreningens bestyrelse ikke sidde heri.
 4. Etisk råd vælger en formand og en sekretær. Formanden repræsenterer rådet. Møder afholdes efter behov, dog mindst 2 gange årligt. 
Sekretæren indkalder til møderne og fører skriftligt referat. 
Etisk råd afgiver en beretning hvert år skriftligt til generalforsamlingen. 
Med hensyn til klagesager følges særligt derom fastsat procedure. 
Alle udtalelser mv. sker skriftligt. 
Udgiften ved virksomheden dækkes af foreningen.

Regler for klagesagsbehandling

For at man kan indsende en klage til FaDP, skal man være medlem af FaDP.
Det koster kr. 2.000,- inkl. moms at indsende en klage, som man ønsker at FaDP’s etiske råd skal kigge på. Dette beløb deles mellem den, der klager, og den indklagede.
Vælger en af parterne at indsende sagen for en domstol, bortfalder FaDP’s assistance m.m. med øjeblikkelig virkning.
1. Når en klage modtages, bliver den registreret af rådets sekretær, og en kopi sendes til den klageramte inden for 1 uge med anmodning om skriftlig udtalelse inden for 14 dage.
2. Når svaret er modtaget, vurderer sekretæren, hvorvidt sagen kan behandles, eller om der er fremkommet forhold, som klageren skal have mulighed for at kommentere. Hvis der er, anmodes der om bemærkninger inden 14 dage.
3. Hvis klagerens kommentarer giver anledning hertil, anmodes den klageramte om en supplerende udtalelse.
4. Det nu modtagne materiale sendes til rådets medlemmer med indkaldelse til møde senest 3 uger efter fremsendelsen.
5. Sagen behandles herefter på et møde. Parterne kan undtagelsesvist være tilkaldt for enkeltvis at redegøre supplerende. Formanden er mødeleder og starter med en kort redegørelse for sagen. Hvert medlem af rådet fremkommer herefter med en vurdering af 1. De faktiske forhold, 2 en eventuel overtrædelse af de etiske regler, 3 hvilke konsekvenser dette kan indebære.
6. Der tilstræbes enighed. Hvis der undtagelsesvist ikke kan opnås enighed, afgør flertallet sagen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formanden formulerer afgørelsen, som alle underskriver, uanset dissens.
7. Der kan være følgende udgange på en sag :

 • Afvisning
 • Beklagelse
 • Advarsel
 • Bøde
 • Suspension af foreningen i en periode
 • Eksklusion
 • Anmeldelse til politi/embedslæge

8. Afgørelsen meddeles parterne ved anbefalet brev samt foreningens bestyrelse. Såfremt rådet finder, at afgørelsen indebærer principielle aspekter, udarbejdes et notat herom til offentliggørelse for medlemmerne. Du kan kontakte Etisk råd på etik@fadp.dk