FaDP’s etiske regler

Foreningen af Danske Psykoterapeuter lægger vægt på, at der hos psykoterapeuter generelt, og i særdeleshed blandt medlemmerne af foreningen, bliver opretholdt et højt niveau af etisk standard og god klinisk praksis.

Derfor er der fastsat en række etiske regler, som ethvert nyt medlem forpligter sig til at læse og holde sig orienteret om. Regler for foreningens etiske råd og Regler for klagesagsbehandling (se links nedenfor). Ethvert medlem af foreningen forpligter sig til, at rette sig efter disse. Samtidig har foreningen et etisk råd, der fungerer som klageinstans efter de klageregler, som gælder for psykoterapeuter, der er medlemmer af foreningen. De svarer til de krav, der stilles til organisationer, der ønsker at kunne registrere medlemmer i et register for Registrerede Alternative Behandlere (RAB).

Reglerne består af: 

  • Etiske regler
  • Regler for foreningens etiske råd
  • Regler for Klagesagsbehandling

Etiske regler

Formål:

De etiske regler skal tjene til at styrke god og forsvarlig behandling af patienter/klienter.

Etiske regler for psykoterapeuter der er medlem af FaDP:

§ 1. En psykoterapeut skal støtte en klients eget ønske om udvikling og psykisk sundhed, og respekten for klienten går forud for psykoterapeutens interesser.

§ 2. Psykoterapeuten har tavshedspligt om alle forhold vedrørende klienten, herunder om der foreligger et klientforhold.

§ 3. Psykoterapeuten skal ligeledes sikre tavshedspligten om klienten både i grupper og under supervision.

§ 4. Psykoterapeuten er ikke undergivet tavshedspligt, hvis det kan være til fare eller skade for en af parterne eller andre.

§ 5. Psykoterapeuten kan ikke indhente eller udlevere oplysninger om en klient uden dennes samtykke.

§ 6. Al journalføring, bånd, videooptagelse m.v. må kun ske med klientens samtykke og fulde aktindsigt, og skal opbevares så tavshedspligten sikres fuldt.

§ 7. Psykoterapeuten må ikke udnytte sin funktion som terapeut, hverken til fordel for sig selv eller til skade for klienten.

§ 8. Psykoterapeuten må ikke have intim eller privat omgang med en klient. Ligeledes skal forretningsmæssig omgang undgås, det neutrale professionelle terapeutiske niveau skal bevares fuldt intakt også efter afsluttet behandling.

§ 9. Psykoterapeuten skal henvise klienten til anden behandling, hvis den professionelle terapeutiske kontaktform ophører, eller terapeuten ikke er kompetent til at arbejde med de problemer / udviklingsønsker eller opgaver klienten har.

§ 10. Psykoterapeuten har ansvar for, at en igangværende terapi altid afsluttes på en terapeutisk forsvarlig måde, evt. ved henvisning til anden relevant form for terapi eller en anden terapeut.

§ 11. Psykoterapeuten har ansvar for sit faglige niveau ved at tage supervision og efteruddannelse.

§ 12. Hvis psykoterapeuten får personlige problemer, skal denne søge støtte til, hos egenterapeut og / eller supervisor vurdering af egen faglig habilitet.

§ 13. Psykoterapeuten har ansvar for at informere klienten om terapeutens etiske regler og andre relevante forhold, fx til offentlige myndigheder, og skal selv have et regelret forhold til både myndigheder og kolleger.

§ 14. Brud på de etiske regler kan medføre eksklusion fra foreningen.

Regler for foreningens etiske råd

1. Formålet er at sikre opretholdelsen af en høj etisk standard og god klinisk praksis blandt foreningens medlemmer.

2. Etisk råd behandler klagesager over medlemmer af foreningen, endvidere rådgiver det bestyrelsen, udvalg, medlemmer og generalforsamling om etiske spørgsmål og problemstillinger, og tager stilling til forelagte problemer mv.

3. Rådet består af 3 – 5 medlemmer.

    1. Etisk råd vælges for 2 år af gangen på en generalforsamling.

    2. For at sikre Etisk råds uvildighed kan medlemmer af foreningens bestyrelse ikke sidde heri.

4. Etisk råd vælger en formand og en sekretær. Formanden repræsenterer rådet.

5. Møder afholdes efter behov, dog mindst 2 gange årligt. Sekretæren indkalder til møderne og fører skriftligt referat.

6. Etisk råd afgiver en beretning hvert år skriftligt til generalforsamlingen.

7. Med hensyn til klagesager følges særligt derom fastsat procedure.

    1. Alle udtalelser mv. sker skriftligt.

    2. Udgiften ved virksomheden dækkes af foreningen.

Regler for klagesagsbehandling

Klage over FaDP psykoterapeut eller FaDP uddannelsessted

Hvis du ønsker at klage over en psykoterapeut eller et uddannelsessted, der er medlem af FaDP, så kan det gøres til FaDP’s etiske råd.

Der er typisk mange følelser involveret i en klagesag, på begge sider og vores erfaring er, at mange klager løses bedst via mægling, dvs. at parterne mødes med en neutral mægler, for at denne sikre, at begge hører hinanden og at der arbejdes på at finde en fælles løsning.

Første skridt i en klagebehandling af FaDP’s etiske råd er at vi faciliterer et mæglingsmøde. Det er således en forudsætning af man er villig til mægling.

Klage over et FaDP uddannelsessted 

Det forudsættes at en klage først er stillet direkte til instituttet. Hvis ikke dette har været frugtbart er næste led at gå til studierådet på uddannelsesstedet. Hvis heller ikke studierådet har kunnet løse klagen, er det muligt at få behandlet klagen af FaDP’s etiske råd. Der kan klages over institutter, hvis klagen går på instituttets psykoterapeutuddannelse eller dele heraf.

Klage over en FaDP psykoterapeut

Det forudsættes at en klage først er stillet direkte til psykoterapeuten. Hvis ikke dette har været frugtbart er næste led at få behandlet klagen af FaDP’s etiske råd. Der kan klages over psykoterapeuter, hvis klagen omhandler psykoterapeutens virke som psykoterapeut.

Hvor lang tid tager en behandling af en klage?

Tidsforbruget i sagsbehandlingen afhænger af flere punkter: sagens kompleksitet, antal klagepunkter, de medvirkende parters svarvillighed mv. De små / ikke komplekse sager tager typisk få uger at behandle. Komplekse sager kan tage flere måneder.

I FaDP tilstræber vi hurtig sagsbehandling hver gang.

Klageprocessen opsummeret

Klagen modtages og førstehåndsbehandles af etisk råds sekretær, der har beføjelse til at vurdere om en sag kan behandles (se forudsætningerne i første afsnit).

Mægling foretages dernæst af en fra etisk råd.

Hvis mægling er frugtesløs, så behandler etisk råd klagen og kommer med en afgørelse.

Detaljeret beskrivelse af klageproceduren

Hvis du vil klage over en psykoterapeut eller et uddannelsessted, der er medlem af FaDP, så er proceduren følgende:

1. Beskriv det forhold du ønsker at klage over, så nøjagtigt som muligt og send det pr. mail til etik@fadp.dk

2. Når klagebeskrivelsen modtages, vurderer rådets sekretær, hvorvidt sagen kan behandles, eller om der er behov for uddybninger eller andet før sagen kan behandles. Er der behov for uddybninger eller andet, anmodes klager om dette.

3. Etisk råd og den klageramte informeres om at der er en klage under behandling og evt. om en supplerende udtalelse inden for 14 dage.

4. Det nu modtagne materiale gennemlæses af etisk råd og der indkaldes til mæglingsmøde.

5. Mæglingsmøde imellem klager og indklagede faciliteres af FaDP’s mæglere fra etisk råd. Bemærk at det er for begge parter er muligt at sende en substitut og eller medbringe en bisidder til mæglingsmødet.

6. Hvis mæglingen gjorde at der blev fundet en tilfredsstillende løsning for klager og at klager ikke ønsker at gå videre med sagen, så lukkes klagen herefter og dette meddeles påklagede samt de øvrige medlemmer i etisk råd. I modsat fald går sagen videre til behandling i etisk råd.

7. Det nu modtagne materiale og informationer fra mæglingsmødet sendes til rådets medlemmer med indkaldelse til møde.

8. Sagen behandles herefter på et møde. Parterne kan undtagelsesvist være tilkaldt for enkeltvis at redegøre supplerende. Formanden for etisk råd er mødeleder og starter med en kort redegørelse for sagen. Hvert medlem af rådet fremkommer herefter med en vurdering af:

A. De faktiske forhold,

B. en eventuel overtrædelse af de etiske regler,

C. hvilke afgørelse anbefales i forhold til konsekvens af overtrædelsen.

9. Der tilstræbes enighed i rådet. Hvis der undtagelsesvis ikke kan opnås enighed, afgør flertallet sagen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formanden formulerer rådets afgørelse af sagen, som alle underskriver, uanset dissens.

10. Der kan være følgende udgange på en sag:

A. Afvisning

B. Beklagelse

C. Påtale

D. Advarsel

E. Suspension af foreningen i en periode

F. Eksklusion

G. Anmeldelse til politi/embedslæge

12. Rådet sender afgørelsen til klager og indklagede. Såfremt det findes, at afgørelsen indebærer principielle aspekter, udarbejdes et notat herom til offentliggørelse for medlemmerne.

Hvis klagen frafaldes i forløbet, så afsluttes sagen umiddelbart herefter og information herom sendes af rådets sekretær eller mægler til indklagede og de øvrige medlemmer af etisk råd.

Author

Jimmy Viborg

Når du er fri af begrænsninger og lever i overensstemmelse med dine indre værdier, så er der overskud til glæde, til at leve et meningsfyldt liv og meget mere! Jeg kan hjælpe dig til et liv i overskud. Jeg er særligt bekendt med og specialiseret i forløb omkring emnerne: Særlig sensitiv Lavt selvværd Identitetsproblemer Meningen med livet Parforholdsproblemer Spirituel udvikling Fysiske problemer Stress

Kommentarer lukket