Referat af Foreningen af Danske Psykoterapeuters ordinære generalforsamling, onsdag den 28. marts 2017,
kl. 17.00. Generalforsamlingen blev holdt hos Audonicon, Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg.

Til stede var:
Rikke Thuesen, Ib Jensen (Hypnose Skolen), Kirsa Dechlis, Mette Schmidt-Kallesøe, Jette Hastrup, Jimmy Viborg, Jeppe Schjøtz
Heidi Brund (repræs. Life Ac), Anni Simonsen, Dorthe Damkjær, Susanne Lybye, Lars Mygind, Dorte Eldrup/Tobiasskolen, Poul Henrik Nissen ,Gustav Sverre Kampp, Sanne Rimpler, Eva Bundgaard, Mette Schmidt-Kallesøe, Birgit Nielsen, Birdy Grosen Hylleberg, Birgit Solveig Bang Jørgensen, Jan Mikael, Hjørdis Reher

Forkvinde Kirsa Dechlis bød velkommen til alle de fremmødte og til Ilse Sand, der var var foredragsholder ved generalforsamlingen. Derefter præsenterede forkvinde Kirsa Dechlis bestyrelsen.

Pkt.1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent
Lars Mygind blev valgt som dirigent, Mette Schmidt-Kallesøe som referent.

Pkt.2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Talspersoner for de forskellige udvalg berettede om året, der gik (se årsberetning). Her blev der bl.a. også drøftet et forslag om en psykoterapeutisk dag på linje med national vennedag osv. Kirsa Dechlis og Mette Schmidt-Kallesøe finder frem til datoforslag. Der blev også talt om det at arbejde som foreningen på at nå fælles mål og fordelen ved at være flere frem for hver især at arbejde på samme fælles mål. Der lægges især nu en stor indsats ift. politiske tiltag, hvor vi bl.a. skal have fat i kommunerne. Der blev bl.a. foreslået, at alle tjekker, om de kender nogen kontaktpersoner i diverse kommuner, som sidder i familie-afdelingen. Er det tilfældet, så kontakt FaDP på mail info@fadp.dk. Alt modtages med glæde. Et andet mål er at få udarbejdet en fælles enkel definition på begrebet psykoterapi. Hvad er psykoterapi – enkelt fortalt.

Vi opfordrer medlemmerne til at kontakte kommunikation@fadp.dk, hvis de støder på uregelmæssigheder, fejl m.m. i vores materiale – f.eks. på hjemmesiden. Vi fik bl.a. oplyst, at vores kalender ikke er opdateret til at indeholde 2017-arrangementer.
Jimmy Viborg melder sig til et udvalg, der moderniserer hjemmesiden.
Kirsa Dechlis informerede om afholdt møde med formanden for Dansk Psykoterapeut Forening. Et møde, der blev afholdt mhp. at finde ligheder og forskelligheder de to foreninger i mellem. Kirsa Dechlis forklarede fordelen ved at have to foreninger ift. vores, at vi ønsker at vi i branchen står stærkt og giver vores samfund det, vi har at byde på. Og at de to foreninger kan blive hinanden bedste venner og holde hinanden skarpe. De to formænd skal mødes igen efter afholdt generalforsamling i det to foreninger. Til spørgsmålet, som stilles i blandt, hvor medlemmer spørger, hvad de får for deres penge, er svaret bl.a., at man som medlemmer får en gruppe mennesker, der arbejder hårdt for jeres branche, som går forrest i form af udvalgs- og bestyrelsesarbejde. Vi i udvalg og bestyrelse sidder der for vores allesammens skyld. Det er vigtigt, at vi begynder at passe på hinanden, så vi kan føles og trygge i vores forening. Så der udsendes et ønske om, at fokus er på vores spidskompetencer.

Pkt.3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Kirsa forelagde regnskabet til godkendelse (se regnskab sidst i årsberetningen). Regnskabet blev godkendt. Der blev bl.a. meddelt, at vi søger en ny kasserer, idet vores nuværende er langtidssygemeldt. Vi arbejder nu med en kassér samt en bogholder, der varetager de større opgaver.

Pkt.4. Behandling af forslag fra bestyrelsen
1. Fritagelse for kontingentbetaling til de frivillige i udvalg og bestyrelse. Enstemmigt vedtaget
2. Bestyrelseshonorar til bestyrelsesmedlemmer, afregnes pr. deltaget bestyrelsesmøde. Enstemmigt vedtaget
3. REG. uddannelsesleder på REG. uddannelsessteder. Vedtaget med 19 for og 2 imod. En stemte blankt.
4. Indførelse af optagelsesvilkår/medlemskab til skoler i vedtægter. Vi besluttede at dette blev fremstillet og en ekstraordinær GF kunne få det i vedtægterne.
5. European Association for Psychotherapy: EAP – Enstemmigt vedtaget.

Pkt.5. Behandling af indkomne forslag, der er bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Indkomne forslag fra uddannelsessteder, se bilag 1 & 2.
Forsalg 1 viderebehandles i udvalg.
Forslag 2 blev afvist med 12 imod og 7 for.

Pkt.6. Valg af forkvinde
Kirsa Dechlis blev enstemmigt genvalgt.

Pkt.7. Valg til bestyrelsen.

Følgende medlemmer blev valgt til bestyrelsen:
Næstforkvinde: Mette Schmidt-Kallesøe
Jette Hastrup
Jimmy Viborg
Torben Haugaard
Bjarne Roursgaard
Suppleant: Hjørdis Reher

Udvalg:
Kommunikationsudvalg: Rikke Thuesen, Pernille Kampp. Poul Henrik Nissen og Mette Schmidt-Kallesøe
(forkvinde).
Politisk udvalg & uddannelsesudvalg: David BR Camacho (formand for uddannelsesudvalg), Bjarne Roursgaard, Jette Hastrup, Hjørdis Reher og Torben Haugaard (formand for det Politisk udvalg).
Studieudvalg: Sanne Rimpler, Inge Halmø, Thomas Møller og Jimmy Viborg (formand).
Eventudvalg: Sanne Rimpler og Jimmy Viborg (formand).
Hjemmesideudvalg: Jan Michael og Jimmy Viborg (formand).

Pkt.8. Valg til optagelsesudvalget.
Følgende medlemmer blev valgt til optagelsesudvalget:
Jette Hastrup(formand)
David BR Camacho
Mette Schmidt-Kallesøe

Pkt.9. Valg til etisk råd.
Følgende blev valgt til etisk råd:
Bent Niebling
Birgith Broberg
Susanne Lybye
Lene Jernov

Pkt.10. Valg af bogholder + en suppleant.
Lars Mygind blev valgt som kasserer.
Hjørdis Reher blev suppleant.

Pkt.11. Eventuelt.
Godkendt af bestyrelsen d. 3. april 2017