Referat af Foreningen af Danske Psykoterapeuters ordinære generalforsamling, onsdag den 25. marts 2015
kl. 16. Generalforsamlingen blev holdt hos Life Academy powered by CC, Sverigesgade 3, 8000 Århus C.

Til stede var: Kirsa Dechlis, Jette Hastrup, Thomas Wessel Hansen, Mette Schmidt-Kallesøe, Anette Wiklund, Doris Dechlis, Ib Jensen, Brian Spâth, Hjørdis Reher, Heidi de Feuth, Birdy Grossen Hylleberg, Jens Enemark, Jimmy Viborg, Kim Pedersen, Jan Sehested, Betina Pedersen, Anne-Dorthe Kristiansen, Dorthe Damkjær Boutrup, Lilly Jo Christensen, Mette Otto Verner, Hanne Skov, Mette Demuth, Birgitte Torp, Ann Skovle, Dorte Eldrup, Lone Enemark, Helene Lilleris, Anne-Lise Schierup og Heidi Bruun.

Forkvinde Kirsa Dechlis bød velkommen til alle de fremmødte og til Bent Niebling, der gav oplægget – ”Fremtidens psykoterapi i Danmark”, tanker om organisering, udvikling, ydelser og uddannelser i psykoterapibranchen. Derefter præsenterede forkvinde Kirsa Dechlis bestyrelsen.

Pkt.1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent
Kirsa blev valgt som dirigent, Anette Wiklund som referent.

Pkt.2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Talspersoner for de forskellige udvalg berettede om året, der gik (se årsberetning).

Pkt.3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Kirsa forelagde regnskabet til godkendelse (se regnskab sidst i årsberetningen). Regnskabet blev godkendt. Det blev diskuteret frem og tilbage, om vedtægterne skal ændres, så betalingsbetingelser og rykkerprocedure for medlemmer er en del af vedtægterne. Vedtægterne kan uanset hvad først ændres til næste generalforsamling, da et ændringsforslag skal til afstemning ved en generalforsamling. Der var dog bred enighed om, at det er nok, hvis betalingsbetingelserne står på FaDP´s website. Hovedargumentet for dette var, at FaDP er en ny forening, der stadig ikke er helt på plads med alle procedurer og derfor vil det være en langsommelig proces at skulle ændre vedtægterne, hver gang en procedure bliver revideret.
Kirsa opfordrede de fremmødte medlemmer om at sende forslag til næste generalforsamling. I forbindelse med en evt. restance blev det påpeget, at man ikke er stemmeberettiget på generalforsamlingen, hvis man er i kontingentrestance.

Pkt.4. Behandling af forslag fra bestyrelsen
Der var ingen forslag fra bestyrelsen, der skulle behandles på generalforsamlingen.

Pkt.5. Behandling af indkomne forslag, der er bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
Der var ligeledes ingen indkomne forslag fra medlemmerne, der skulle behandles på generalforsamlingen.

Pkt.6. Valg af formand
Kirsa Dechlis blev enstemmigt genvalgt.

Pkt.7. Valg til bestyrelsen.

Følgende medlemmer blev valgt til bestyrelsen:
Thomas Wessel Hansen
Mette Schmidt-Kallesøe
Jette Hastrup
Maria Holm Iversen
Anette Wiklund

Udvalg:
Dorte Damkær blev formand for studierådet.
Dorte Schierup blev valgt til Etisk udvalg.
Jette Hastrup blev valgt som formand for Medlemsudvalget

Pkt.8. Valg til optagelsesudvalget.
Følgende medlemmer blev valgt til optagelsesudvalget:
Jette Hastrup
David BR Camacho
Lilly Jo Christensen blev valgt som suppleant.

Pkt.9. Valg til etisk råd.
Følgende blev valgt til etisk råd:
Jesper Kølbæk
Bent Niebling
Susanne Lybye

Pkt.10. Valg af bogholder + en suppleant.
Dorthe Eldrup blev valgt til bogholder.
Annelise Schierup blev suppleant.

Pkt.11. Eventuelt.
Journaliseringssystem:
Et medlem kom med et forslag om at udarbejde et fælles journalsystem. Jette Hastrup er allerede i gang
med dette. Hun tænker, at det skal være et enkelt system, som også skal kan bruges som en
brugsvejledning og give inspiration. Da Jette har mange opgaver for FaDP vil det tage noget tid, inden den
er færdig. Meningen er, at man på et tidspunkt skal kunne downloade det gratis fra websitet, hvis man er
medlem af FaDP.
Etik:
Birdy Grossen, Hylleberg ville gerne tilføje et punkt, som etikudvalget evt. kan arbejde med. Det handlede
om etikken ved privat omgang med klienter. Birdy eftersøgte nogle retningslinjer. Hvor går grænsen? Er det
ok, at man behandler en nabo? Hvornår er man for gode venner? Der kom flere eksempler på bordet fra
andre medlemmer om, hvordan det kan gå galt, og konklusionen var, at man også for sin egen skyld som
psykoterapeut skulle lade være med at tage nogen, man kender i psykoterapi. Der blev også diskuteret
aldersgrænser. Hvornår skal mor og far involveres? Birdy arrangerer en etisk dag, hvor hun holder et oplæg
om nogle af disse etiske aspekter.

Vær med: Kirsa inviterede endnu flere medlemmer af FaDP til at deltage i foreningens arbejde. Hun efterlyste
medlemmer, der har lyst til at præge, reflektere, snakke om og perspektivere. Jo flere vi er om dette, jo
stærkere bliver vi.

Afslutning.
Kirsa læste en tekst op om ”den perfekte storm”, som et billede på hvor godt bestyrelsen og udvalg har
arbejdet sammen det sidste år.
”Vi har haft hinandens hænder i ryggen og bestyrelsen har virkelig ydet en formidabel indsats,” var Kirsas
afsluttende ord.

Bestyrelsen konstituerede sig efter Generalforsamlingen:
Næstformand: Mette Schmidt-Kallesøe
Politisk udvalgsformand: Thomas Wessel Hansen
Bjarne Roursgård
Jesper Kølbæk
Optagelsesudvalgsformand: Jette Hastrup
David BR Camacho
Lilly Jo Christensen
Uddannelsesudvalgsformand: David BR Camacho
Studieudvalgsformand: Dorte Damkjær
Jimmy Viborg
Sanne Rimpler
Ann Shipley Skovle
Kommunikationsudvalgsformand: Mette Schmidt-Kallesøe
Anette Wiklund
Etisk udvalgsformand: Kirsa Dechlis
Annelise Schierup
Mette Schmidt-Kallesøe

Godkendt af bestyrelsen d. 2. april 2015