§ 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen af danske psykoterapeuter (FaDP). Foreningens hjemsted er København. Foreningen er stiftet 22/03 -2014

§ 2. Formål Det er foreningens formål:

Stk.

 1. At sikre og udvikle kvaliteten af psykoterapeutisk arbejde og fremme uddannelse og forskning inden for psykoterapi.
 2. At fremme kontakt og erfaringsudveksling mellem medlemmerne samt med foreninger og organisationer, der arbejder med psykoterapi i såvel offentligt som privat regi.
 3. At sikre brugerne tryghed i valget af psykoterapeut.
 4. At sikre og udvikle kvaliteten af de psykoterapeutiske uddannelser.
 5. At udbrede kendskabet til medlemmernes faglige kvaliteter og faglige aktiviteter.

§ 3. Medlemskab

Stk.

 1. Ordinært medlemskab 1. Som medlem kan optages personer, der har en psykoterapeutisk uddannelse af mindst 4 års varighed.
 2. Det er desuden et krav, at ovenstående psykoterapeutiske uddannelse er taget inden for én eller flere af foreningen anerkendte psykoterapeutiske retninger.
 3. Det samlede psykoterapeutiske uddannelsesforløb skal strække sig over mindst 4 år, indeholde egenterapi og supervision, samt være ét sammenhængende forløb.
 4. Endelig kræves praktisk/klinisk erfaring som psykoterapeut svarende til mindst 1 års arbejde i del eller fuldtidsstilling. Denne erfaring skal være opnået sideløbende med eller efter afsluttet psykoterapeutisk uddannelsesforløb.
 5. Ansøgere, der ikke har uddannelse svarende til ovenstående, men som på anden måde har opnået et tilsvarende niveau, vil i særlige tilfælde kunne optages på dispensation.
 6. Anmodning om optagelse skal ske elektronisk via hjemmesiden.
 7. Det er tilladt medlemmerne af præsentere sig som Medlem af Foreningen for Danske Psykoterapeuter forkortet psykoterapeut FaDP.
 8. 1 og 2. årsstuderende kan ikke vælges ind i bestyrelsen.
 9. 3. og 4 års studerende kan vælges til FaDPs bestyrelse ifm. afholdelse af generalforsamling.
 10. Det er tilladt studerende at præsentere sig som Medlem af Foreningen for Danske Psykoterapeuter forkortet psyk. stud. FaDP.
 11. Er forpligtede til at overholde foreningens etiske regler.
 12. Foreningen optager tillige støttemedlemmer, som ikke har formel indflydelse på FaDP’s politik, og kan ikke deltage i generalforsamlingen.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk.

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Generalforsamling afholdes hver andet år i perioden mellem 1. januar og 1. august .
 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 • Valg af dirigent og referent.
 • Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 • Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 • Behandling af forslag fra bestyrelsen.
 • Behandling af indkomne forslag, der er bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 • Valg af formand.
 • Valg til bestyrelsen.
 • Valg til optagelsesudvalget.
 • Valg til Etisk råd.
 • Valg af bogholder + 1 suppleant.
 • Eventuelt.

4. Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse. Stemmeberettigede er fremmødte medlemmer, der har været medlem i mindst 3 måneder og som har betalt kontingent.

5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes når mindst 2/3 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder om dette med angivelse af dagsorden.

6. Generalforsamlingsindkaldelse med angivelse af dagsorden skal tilsendes medlemmerne med mindst 30 dages varsel for den ordinære og 14 dage for en ekstraordinær generalforsamling.

§ 5. Bestyrelsen

Stk.

1. Foreningen ledes af en bestyrelse med mindst 6 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.

2. Foreningens formand vælges af generalforsamlingen.

3. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen med 5 medlemmer og 1 suppleant.

4. Bestyrelsen konstituerer sig og vælger næstformand, sekretær og kasserer.

5. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.

6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget og i dennes fravær næstformandens.

7. Der skal foreligge skriftligt referat af bestyrelsens møder.

8. Bestyrelsen kan indkalde andre foreningsmedlemmer, når der er spørgsmål på dagsordenen, der særligt vedrører disse medlemmer.

9. Bestyrelsens møder er åbne for foreningens medlemmer. Dog kan ét medlem af bestyrelsen kræve mødet lukket.

§ 6. Optagelsesudvalget

Stk.

1. Anmodning om optagelse som medlem i foreningen behandles af et optagelsesudvalg bestående af 3 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Det 3. medlem udpeges af bestyrelsen blandt dens medlemmer efter generalforsamlingen.Der skal tilstræbes tværfaglighed blandt udvalgsmedlemmerne med hensyn til psykoterapeutisk uddannelse.

2. Ethvert medlem af optagelsesudvalget kan indbringe en optagelsesansøgning for bestyrelsen. Optagelse efter § 3 stk. 6 skal godkendes af bestyrelsen.

3. Optagelsesudvalget skal i tvivlstilfælde drøfte eventuelt afslag på optagelse med bestyrelsen. Afslag på optagelse i foreningen skal meddeles skriftlig til ansøgeren med begrundelse samt anvisning på, hvorledes optagelse eventuelt kan opnås.

4. Svar på en ansøgning skal gives senest 3 måneder efter at foreningen har modtaget ansøgningen.

§ 7. Kontingent Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis. Manglende kontingentbetaling medfører tab af medlemsrettigheder.

§ 8. Regnskab og revision Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer valgt blandt de af foreningens medlemmer, der ikke er medlem af bestyrelsen. Bogholderen og 1 suppleant vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

§ 9. Økonomi Foreningens midler anbringes i et eller flere anerkendte pengeinstitutter således at de er rentebærende.

§ 10. Tegning og hæftelse Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller dennes stedfortræder. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11. Vedtægtsændringer Til gennemførelse af vedtægtsændringer på generalforsamling kræves 2/3 stemmeflertal af de fremmødte.

§ 12. Udmeldelse Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen senest 1. md. før næste kalenderår. Husk angivelse af udmeldelsesdato. Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

§ 13. Fortabelse af medlemsrettigheder Overfor et medlem, som bryder foreningens etiske regler eller som på anden måde modarbejder foreningens formål og virksomhed, kan bestyrelsen iværksætte sanktioner herunder udelukkelse fra foreningen. Beslutning herom skal skriftligt begrundes overfor pågældende medlem. Beslutningen kan af det pågældende medlem begæres prøvet på næstfølgende ordinære generalforsamling. Udelukkelse af foreningen eller af RAB-medlemsskab, kan i sidste ende indbringes for de civile domstole.

§ 14. Opløsning

Stk.

1. Til foreningens opløsning kræves mindst 1/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er 1/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, skal bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 3/4 af de tilstedeværende medlemmer.

2. Eventuel formue skal anvendes til uddannelse eller efteruddannelse af psykoterapeuter eller til humanitære formål. Endelig beslutning herom træffes af den opløsende generalforsamling med almindeligt flertal.

§ 15. Retningslinjer for brug af FaDP’s logoer Logoet og de farver, der indgår heri, er foreningens og skal altid benyttes som et samlet hele – dvs. det må ikke splittes ad, og ikonet (dvs. tegnet uden skrift) må ikke bruges alene. Vi bruger vores logo på hjemmesiden, i breve og i e-mailsignaturer, når vi kommunikerer med medlemmer og interessenter. Hvis det er et ønske fra medlemmerne at tilkendegive, at de er medlem af FaDP, får vi udarbejdet et logo for netop dette med teksten ”Medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter”. Ingen medlemmer må benytte logoet for andet end at vise medlemskab – f.eks. i forbindelse med en profilside på deres hjemmesider. Logoet må ikke benyttes i andre forbindelser end, når der repræsenteres materiale, der er godkendt af FaDP’s formand eller dertil godkendte person (f.eks. kommunikationsansvarlig).