§1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Foreningen af danske psykoterapeuter (FaDP). Foreningens hjemsted er København. Foreningen er stiftet 22/03 -2014

§2. Formål
Dette er foreningens formål:

Stk.

 1. At sikre og udvikle kvaliteten af psykoterapeutisk arbejde og fremme uddannelse og forskning inden for psykoterapi.
 2. At fremme kontakt og erfarings-udveksling mellem medlemmerne samt med foreninger og organisationer, der arbejder med psykoterapi i såvel offentligt som privat regi.
 3. At sikre brugerne tryghed i valget af psykoterapeut.
 4. At sikre og udvikle kvaliteten af de psykoterapeutiske uddannelser.
 5. At udbrede kendskabet til medlemmernes faglige kvaliteter og faglige aktiviteter.

§ 3. Medlemsskab

Stk. 1 Medlemskab som færdiguddannet psykoterapeuter.
1.1 Der optages færdiguddannede psykoterapeuter som har en psykoterapeutisk uddannelse af mindst 4 års varighed.
1.2 Ovenstående psykoterapeutiske uddannelse skal være taget hos én eller flere af foreningen anerkendte psykoterapeutiske retninger.
1.3 Det samlede psykoterapeutiske uddannelsesforløb skal strække sig over mindst 4 år, indeholdende egenterapi og supervision, samt være ét sammenhængende forløb.
1.4 Som en del af eller efter det psykoterapeutiske uddannelsesforløb, kræves det at ansøgeren har opnået praktisk/klinisk erfaring som psykoterapeut svarende til 90 timer superviseret.
1.5 Ansøgere, der ikke har uddannelse svarende til ovenstående, men som på anden måde har opnået et tilsvarende niveau, vil i særlige tilfælde kunne optages på dispensation.Stk.

Stk. 2. Medlemskab som psykoterapeut studerende.

Der optages personer, der er påbegyndt en uddannede som psykoterapeut.
2.1  Ovenstående psykoterapeutiske uddannelse skal være hos én eller flere af foreningen anerkendte psykoterapeutiske retninger.
2.2 Det samlede psykoterapeutiske uddannelsesforløb skal strække sig over mindst 4 år, indeholdende egenterapi og supervision, samt være ét sammenhængende forløb.

Stk. 3 Medlemskab som psykoterapeutisk uddannelses-sted.

Der optages uddannelsessteder som uddanner psykoterapeuter.
3.1 Det samlede psykoterapeutiske uddannelsesforløb skal strække sig over mindst 4 år, indeholdende egenterapi og supervision, samt være ét sammenhængende forløb.

Stk. 4
Alle anmodninger om medlemskab skal ske elektronisk via hjemmesiden.

Stk. 5
Det er tilladt medlemmerne af præsentere sig som Medlem af Foreningen for Danske Psykoterapeuter, forkortet psykoterapeut FaDP.

Stk. 6
Det er tilladt studerende at præsentere sig som Medlem af Foreningen for Danske Psykoterapeuter forkortet psyk. stud. FaDP.

Stk. 7
Medlemmer er forpligtede til at overholde foreningens etiske regler.

§ 4. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 

 1. Generalforsamling afholdes hvert år i løbet af marts eller april.
 2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
  – Valg af formand. (Kun hvert andet år)
  – Valg til bestyrelsen. (Der skal vælges 6 medlemmer inkl. Kasserer/Bogholder. Kun 3 af de     valgte bestyrelsesmedlemmer kan være på valg på samme tid. De resterende 3 medlemmer skal være på valg året efter)
  – Valg af 2 suppleanter
  – Valg af 2 medlemmer til optagelsesudvalget
  – Valg til Etisk råd, 3 medlemmer og en sekretær.
  – Valg af revisor
 3. Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlings-punkter samt om ændringsforslag til disse. Stemmeberettigede er fremmødte medlemmer, der har været medlem i mindst 3 måneder og som har betalt kontingent.
 4. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når formanden eller et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes når mindst 2/3 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder om dette med angivelse af dagsorden.
 5. Generalforsamlingsindkaldelse med angivelse af dagsorden skal oplyses til medlemmerne med mindst 45 dages varsel for den ordinære og 14 dage for en ekstraordinær generalforsamling.
 6. Både færdiguddannede og studerende medlemmer kan deltage og stemme på generalforsamlingen. Ligeledes kan en repræsentant for de uddannelsessteder der er medlem deltage.Kun 3. og 4 års studerende kan vælges til FaDPs bestyrelse. Dog kan alle studerende deltage i FaDP’s udvalgsarbejde.

§ 5. Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse der vælges på generalforsamlingen med mindst 7 medlemmer inkl. formand og kasser. Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.

Stk. 1

 1. Foreningens formand vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
 2. Bestyrelsens 6 øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Halvdelen er på valg i lige år og de resterende er på valg ulige. Første gang vælges den ene halvdel for 3 år og de resterende for 2 år. Derudover vælges 2 suppleanter.
 3. Bestyrelsen konstituerer sig og vælger næstformand og kasserer.
 4. Bestyrelsesmøder afholdes i henhold til årsplanen for bestyrelsesmøder med minimum 4 ordinære bestyrelsesmøder pr. år. eller flere møder hvis det findes nødvendigt. Mindst 2 af disse møder skal være fysiske.

Stk 2
Indkaldelse og mødeform

Bestyrelsesformanden er ansvarlig for indkaldelse til bestyrelsesmøder. Møderne indkaldes via den lukkede Facebook gruppen for foreningens udvalg og bestyrelse. Møderne afholdes som kombinerede arbejds- og bestyrelsesmøder, det vil sig at der på møderne er deltagelse fra udvalg og afrapportering fra omkring de forskellige udvalg samt posters arbejde siden sidst, samt at der kan være beslutninger som skal træffes.

Suppleanter deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet, dog uden stemmeret.

Hensigten med disse samlede møder er, at alle bliver informeret om det de forskellige udvalg går og laver. Det er primært på disse møder de forskellige udvalg kan stille bestyrelsen spørgsmål.

Stk. 3
Årsplan og budget

I 4. kvartal afholdes et møde hvor formanden og udvalgsformændene samt kasser laver en plan og budget for næste års arbejde i foreningen som helhed, der udspecificeret på de enkelte udvalg. Udvalgsformænd har forinden dette møde indsendt plan for deres udvalg og budget til formanden.

På årets sidste ordinære arbejds- og bestyrelsesmøde fremlægger formanden og kasser et budget for det kommende år med udgifter og indtægter samt forventede tiltag. Bestyrelsen skal godkende denne samlede plan og budget senest inden årets udgang.

Plan og budget for det kommende år, fremlægges for generalforsamlingen og godkendes af denne.

Stk. 4
Dagsorden på bestyrelsesmøderne

På dagsordenen er der følgende tilbagevendende punkter:

 1. Valg af referent
 2. Godkendelse af sidste mødes beslutningsreferat
 3. Status på regnskab og budget
 4. Information fra bestyrelsesformand og udvalgsformænd (hvis ikke udvalgsformanden deltager udpeger udvalgsformand en repræsentant eller sender info på skrift inden mødet)
 5. De indkomne punkter til dagsorden (Punkter til dagsordenen skrives i arbejdsmødets begivenhed, senest dagen før mødet afholdes)

Stk. 5
Møde-afvikling

Formanden er ordstyrer og leder bestyrelsesmøderne, men denne kan også vælge en anden ordstyrer.

For mødernes effektivitet, er det ordstyrers opgave at lede mødet i henhold til dagsordenen og overholdelse af tidsrammen for mødet. Derfor skal faste og indkomne punkter prioriteres.

Som udgangspunkt behandles kun emner som er på dagsorden. Opstår der en hastesag, kan dagsordenen dog udvides på selve mødet, hvis bestyrelsen er enige om det.

Stk. 6
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede og en af disse er enten bestyrelsesformanden eller næstformanden. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget og i dennes fravær næstformandens.

Stk. 7
Der skal foreligge skriftligt beslutningsreferat af bestyrelsens møder.

Den valgte referent skal lave et beslutningsreferat, som skal udsendes senest to dage efter mødet. Beslutningsreferatet udsendes til bestyrelsen via den lukkede Facebook gruppe ved at uploade denne som en fil til gruppen. Når beslutningsreferatet er godkendt, sendes dette på en mail til medlemmerne eller upload på hjemmesiden i et for medlemmerne lukket område.

Beslutningsreferatet bør indeholde; tidspunkt for mødet, agenda, hvem der har været til stede/fraværende samt eventuelle handlingspunkterm, deadline og ansvarlige for disse.

Stk. 8
Bestyrelsen kan indkalde andre foreningsmedlemmer, når der er spørgsmål på dagsordenen, der særligt vedrører disse medlemmer.

Stk. 9
Bestyrelsens møder er åbne for foreningens medlemmer. Dog er der tavshedspligt for alle deltagende og ét bestyrelsesmedlem kan med saglig grund dertil, kræve mødet lukket.

§ 6. Optagelsesudvalget

Stk. 

 1. Anmodning om optagelse som medlem i foreningen behandles af et optagelsesudvalg bestående af 3 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Det 3. medlem udpeges af bestyrelsen blandt dens medlemmer efter generalforsamlingen.Der skal tilstræbes tværfaglighed blandt udvalgsmedlemmerne med hensyn til psykoterapeutisk uddannelse.
 2. Ethvert medlem af optagelsesudvalget kan indbringe en optagelsesansøgning for bestyrelsen. Optagelse efter § 3 stk. 6 skal godkendes af bestyrelsen.
 3. Optagelsesudvalget skal i tvivlstilfælde drøfte eventuelt afslag på optagelse med bestyrelsen. Afslag på optagelse i foreningen skal meddeles skriftlig til ansøgeren med begrundelse samt anvisning på, hvorledes optagelse eventuelt kan opnås.
 4. Svar på en ansøgning skal gives senest 3 måneder efter at foreningen har modtaget ansøgningen.

§ 7. Kontingent

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis. Manglende kontingentbetaling medfører tab af medlemsrettigheder.

§ 8Regnskab og revision

Regnskab og revision af Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Regnskabet skal, før den ordinære generalforsamling, være gennemgået af en ekstern godkendt revisor, i form af en assistance erklæring.

§ 9. Økonomi

Foreningens midler anbringes i et eller flere anerkendte pengeinstitutter således at de er rentebærende.

§10. Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller dennes stedfortræder. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§11. Vedtægtsændringer

Til gennemførelse af vedtægtsændringer på generalforsamling kræves 2/3 stemmeflertal af de fremmødte.

§ 12. Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til regnskab@fadp.dk senest 1. md. før udløb. Husk angivelse af udmeldelsesdato og gerne medlemsnummer (står på opkrævningen og medlemsbeviset). Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

 

§13. Fortabelse af medlemsrettigheder

Overfor et medlem, som bryder foreningens etiske regler eller som på anden måde modarbejder foreningens formål og virksomhed, kan bestyrelsen iværksætte sanktioner herunder udelukkelse fra foreningen. Beslutning herom skal skriftligt begrundes overfor pågældende medlem. Beslutningen kan af det pågældende medlem begæres prøvet på næstfølgende ordinære generalforsamling. Udelukkelse af foreningen eller af RAB-medlemsskab, kan i sidste ende indbringes for de civile domstole.

§ 14. Opløsning

Stk.

 1. Til foreningens opløsning kræves mindst 1/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er 1/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, skal bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 3/4 af de tilstedeværende medlemmer.
 2. Eventuel formue skal anvendes til uddannelse eller efteruddannelse af psykoterapeuter eller til humanitære formål. Endelig beslutning herom træffes af den opløsende generalforsamling med almindeligt flertal.

§ 15. Retningslinjer for brug af FaDP’s logoer

Logoet og de farver, der indgår heri, er foreningens, og skal altid benyttes som et samlet hele – dvs. det må ikke splittes ad, og ikonet (dvs. tegnet uden skrift) må ikke bruges alene. Vi bruger vores logo på hjemmesiden, i breve og i e-mailsignaturer, når vi kommunikerer med medlemmer og interessenter. Hvis det er et ønske fra medlemmerne at tilkendegive, at de er medlem af FaDP, får vi udarbejdet et logo for netop dette med teksten ”Medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter”. Ingen medlemmer må benytte logoet for andet end at vise medlemskab – f.eks. i forbindelse med en profilside på deres hjemmesider. Logoet må ikke benyttes i andre forbindelser end, når der repræsenteres materiale, der er godkendt af FaDP’s formand eller dertil godkendte person (f.eks. kommunikationsansvarlig).

§ 16 Aflønning, honorarer mv.

stk. 1 Gaveregulativ

Foreningen giver ikke gaver, hverken til medlemmer, udvalgsmedlemmer eller bestyrelse. Dog gives der anerkendelser ved særlige indsatser, såsom til en foredragsholder på en generalforsamling.

stk. 2 Kurser

Foreningen dækker som udgangspunkt ikke bestyrelses eller udvalgsmedlemmers deltagelse i kurser, undtaget de der måtte være lovbestemte for foreningsarbejde og interne kurser er også undtaget. Eventuelle eksterne kurser skal godkendes af en enig bestyrelse og dette skal fremgå af regnskabet.

stk. 3 Udgiftsdækning

Bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer får ved indsendelse af kvitteringer refunderet; kørsel og forplejning i forbindelse med FaDP arbejde. Forplejning refunderes kun ved indsendes af et underskrevet pdf-bilag til foreningens kasser, med angivelse af dato, formål og deltagere, sidstnævnte gælder også for indkøb til foreningen. Kørsel afregnes efter statens takster, ved indsendelse af en kørselsseddel.

Parkeringsbøder og fartbøder dækkes ikke, ligeledes dækkes tab, skader og tyveri i forbindelse md FaDP arbejde heller ikke.

stk. 4 Honorarer til bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer

Efter vurdering af foreningens økonomi kan bestyrelsen inden udgangen af et år afsætte maksimalt 20% af foreningens samlede likvid beholdning til honorarer og/eller et arrangement, dette besluttes af bestyrelsen under behørigt finansielt hensyn til foreningens øvrige planlagte gøremål.

stk. 5 Aflønning for specifikke opgaver/ydelser

I forbindelse med udførelse af specifikke opgaver/ydelser for FaDP, såsom udarbejdelse af en webside eller bogholderiarbejde, så kan et sådant arbejde aflønnes, hvis budgettet for opgaven/ydelsen kan godkendes af bestyrelsen og dette i øvrigt er indeholdt i FaDPs årsbudget. Hvis opgaven/ydelsen ikke er indeholdt i årets budget, skal denne som udgangspunkt henlægges til næste regnskabsår, med mindre der er plads i årets budget og en enig bestyrelse godkender dette.