Der findes ingen statslig godkendelse af psykoterapeuter eller af psykoterapeutiske uddannelsesinstitutioner i Danmark. Alligevel er vi desværre vidner til en generel misforståelse af, at vores branche er tværministerielt godkendt eller statsgodkendt.

Staten har aldrig autoriseret eller beskrevet en uddannelse, der kvalificerer til at praktisere som psykoterapeut. Tre ministerier var i 2004 involveret i et projekt, der skulle føre til kvalitetsstandarder for psykoterapeuter.

Socialministeriet introducerede i 2004 en ramme for kvalitetsvurdering af private psykoterapeutuddannelser på fritidsbasis, beregnet til efteruddannelse af personale på institutioner og hospitaler til et arbejde med psykisk svage og syge.
Baggrunden for det offentliges oprindelige interesse i en evalueringsordning for private psykoterapeutuddannelser skulle findes i et ønske om at have nogle kriterier, der kunne bruges i forhold til rekruttering til de nye storkommuner og regioner.

Projektet blev dog skrinlagt, og vurderinger af private psykoterapeut-uddannelser blev stoppet 1. marts 2006 af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut). Det fremgår af det tværministerielle notat om kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut, at opgaven ikke længere er lagt specifikt hos EVA, og interesserede uddannelsesinstitutioner derfor kunne søge om vurdering andetsteds.

Det er i dag muligt for private uddannelsesinstitutioner at benytte private evalueringsordninger, som foretages af et privat konsulentfirma ud fra fortolkninger af de oprindelige kvalitetskriterier. Der er således ikke tale om en offentligt anerkendt evalueringsordning.

Det er vores forenings mål at synliggøre kvaliteten af private psykoterapeutuddannelser til gavn for borgere og myndigheder, der ønsker at købe ydelser af enten psykoterapeuter eller af psykoterapeutiske uddannelsesinstitutioner. Vi tager afstand fra fejlfortolkede eller misvisende henvisninger til ministerielle eller statslige godkendelser, der kan være brugt i forbindelse med markedsføring.

FaDP er drevet af frivillige medlemmer. Foreningen har en bestyrelse og nogle udvalg, som samarbejder på tværs for at løfte branchen mest muligt. Du er som medlem meget velkommen til at deltage i dette arbejde. Se mere om, hvem der er i bestyrelsen og i de forskellige udvalg under menupunktet organisation.
For at blive medlem af FaDP skal du underskrive et sæt af etiske regler. Disse regler finder du her.
Klageprocessen opsummeret

Hvis du ønsker at klage over en psykoterapeut eller et uddannelsessted, der er medlem af FaDP, så kan det gøres til FaDP’s etiske råd. 

Første skridt i en klagebehandling af FaDP’s etiske råd er at vi faciliterer et mæglingsmøde.  Det er således en forudsætning af man er villig til mægling.

Hvis klagen eller hjælpen du søger, har juridisk karakter (økonomi, kontrakter ol.), så kan og må FaDP ikke hjælpe. FaDP’s etiske råd, kan kun hjælpe i forhold til de etiske aspekter af en klagesag. Har sagen juridisk karakter, da anbefaler vi at prøve dialog først og evt. derefter at søge juridisk bistand.

Betaling af klagehåndtering

Det koster kr. 1000,- at få behandlet en klage over en FaDP psykoterapeut eller uddannelsessted. Dette beløb betales af den der klager, uanset udfald af klagen. Første led i klagebehandlingen er et mæglingsmøde, dette er gratis for alle parter.

Klageprocessen opsummeret

Klagen modtages og førstehåndsbehandles af etisk råds sekretær, der har beføjelse til at vurdere om en sag kan behandles (se forudsætningerne i første afsnit). 

Mægling foretages dernæst af en fra etisk råd. 

Hvis mægling er frugtesløs, så behandler etisk råd klagen og kommer med en anbefaling til bestyrelsen. 

Bestyrelsen orienteres om klagen og etisk råds anbefaling på et lukket møde, hvorefter der træffes en afgørelse. Kun bestyrelsen har beføjelse til at træffe afgørelser i klagesager.

Vær opmærksom på at en afgørelse ikke kan ankes og ej heller afprøves ved domstolene. Sidstnævnte da FaDP’s etiske råd kun behandler sager af etisk karakter.

Hvordan klager jeg?

Læs og følg vejledningen til klageprocessen her:  https://fadp.dk/fadps-etiske-regler/