Der findes ingen statslig godkendelse af psykoterapeuter eller af psykoterapeutiske uddannelsesinstitutioner i Danmark. Alligevel er vi desværre vidner til en generel misforståelse af, at vores branche er tværministerielt godkendt eller statsgodkendt.

Staten har aldrig autoriseret eller beskrevet en uddannelse, der kvalificerer til at praktisere som psykoterapeut. Tre ministerier var i 2004 involveret i et projekt, der skulle føre til kvalitetsstandarder for psykoterapeuter.

Socialministeriet introducerede i 2004 en ramme for kvalitetsvurdering af private psykoterapeutuddannelser på fritidsbasis, beregnet til efteruddannelse af personale på institutioner og hospitaler til et arbejde med psykisk svage og syge.
Baggrunden for det offentliges oprindelige interesse i en evalueringsordning for private psykoterapeutuddannelser skulle findes i et ønske om at have nogle kriterier, der kunne bruges i forhold til rekruttering til de nye storkommuner og regioner.

Projektet blev dog skrinlagt, og vurderinger af private psykoterapeut-uddannelser blev stoppet 1. marts 2006 af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut). Det fremgår af det tværministerielle notat om kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut, at opgaven ikke længere er lagt specifikt hos EVA, og interesserede uddannelsesinstitutioner derfor kunne søge om vurdering andetsteds.

Det er i dag muligt for private uddannelsesinstitutioner at benytte private evalueringsordninger, som foretages af et privat konsulentfirma ud fra fortolkninger af de oprindelige kvalitetskriterier. Der er således ikke tale om en offentligt anerkendt evalueringsordning.

Det er vores forenings mål at synliggøre kvaliteten af private psykoterapeutuddannelser til gavn for borgere og myndigheder, der ønsker at købe ydelser af enten psykoterapeuter eller af psykoterapeutiske uddannelsesinstitutioner. Vi tager afstand fra fejlfortolkede eller misvisende henvisninger til ministerielle eller statslige godkendelser, der kan være brugt i forbindelse med markedsføring.

FaDP er drevet af frivillige medlemmer. Foreningen har en bestyrelse og nogle udvalg, som samarbejder på tværs for at løfte branchen mest muligt. Du er som medlem meget velkommen til at deltage i dette arbejde. Se mere om, hvem der er i bestyrelsen og i de forskellige udvalg under menupunktet organisation.

Regler for klagesagsbehandling

For at man kan indsende en klage til FaDP, skal man være medlem af FaDP. Det koster kr. 2.000,- inkl. moms at indsende en klage, som man ønsker at FaDP’s etiske råd skal kigge på. Dette beløb deles mellem den, der klager, og den indklagede.

Vælger en af parterne at indsende sagen for en domstol, bortfalder FaDP’s assistance m.m. med øjeblikkelig virkning.

 1. Når en klage modtages, bliver den registreret af rådets sekretær, og en kopi sendes til den klageramte inden for 1 uge med anmodning om skriftlig udtalelse inden for 14 dage.
 1. Når svaret er modtaget, vurderer sekretæren, hvorvidt sagen kan behandles, eller om der er fremkommet forhold, som klageren skal have mulighed for at kommentere. Hvis der er, anmodes der om bemærkninger inden 14 dage.
 1. Hvis klagerens kommentarer giver anledning hertil, anmodes den klageramte om en supplerende udtalelse.
 1. Det nu modtagne materiale sendes til rådets medlemmer med indkaldelse til møde senest 3 uger efter fremsendelsen.
 1. Sagen behandles herefter på et møde. Parterne kan undtagelsesvist være tilkaldt for enkeltvis at redegøre supplerende. Formanden er mødeleder og starter med en kort redegørelse for sagen. Hvert medlem af rådet fremkommer herefter med en vurdering af 1. De faktiske forhold, 2 en eventuel overtrædelse af de etiske regler, 3 hvilke konsekvenser dette kan indebære.
 1. Der tilstræbes enighed. Hvis der undtagelsesvist ikke kan opnås enighed, afgør flertallet sagen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formanden formulerer afgørelsen, som alle underskriver, uanset dissens.
 1. Der kan være følgende udgange på en sag:
 • Afvisning
 • Beklagelse
 • Advarsel
 • Evt. refundering
 • Suspension af foreningen i en periode
 • Eksklusion
 • Anmeldelse til politi/embedslæge
 1. Afgørelsen meddeles parterne samt foreningens bestyrelse. Såfremt rådet finder, at afgørelsen indebærer principielle aspekter, udarbejdes et notat herom til offentliggørelse for medlemmerne.

Ønsker du at klage, skal du sende en mail til etisk@fadp.dk. Herefter modtager du som svar en adresse, hvortil du skal sende din klage i to eksemplarer i papirformat

For at blive medlem af FaDP skal du underskrive et sæt af etiske regler. Disse regler finder du her.