Referat fra info og udviklingsdag i FaDP
Dato:22/3 2014
Tidspunkt: 11.00
Sted: Skindergade 15, Kbh. K.

Thomas Wessel Hansen bød velkommen
1 Valg af referent Kirsa Dechlis
2 Valg af dirigent Thomas Wessel Hansen
3 Præsentation af psykoterapeuter, der har meldt sig til arbejdsgruppen: Thomas Wessel Hansen, Mette Schmidt-Kallesøe, Mette Fischer Thomsen, Tom Funke, Jette
Hastrup og Kirsa Dechlis.
4 Beskrivelse af formål.
At sikre en faglig og kvalitetsbærende fremtid for uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelser ud til samfundet og borgerene. At sikre dansk lovsikring og gennemsigtighed i kvaliteten af psykoterapeutiske uddannelser i
Danmark. At danne bro til det etablerede social- og sundhedssystem. At skabe etik iudførelses af psykoterapi. At sikre borgerene at den psykoterapi de modtager er tidssvarende og at den enkle psykoterapeut er under løbende supervision
og optimering. At skabe et forum for Psykoterapeuter og uddannelsessteder, der løbende udvikler psykoterapeutisk pensum og interne evaluerings modeller. At skabe lighed og fælleskab for den samlede psykoterapeutiske branche.
5 Spørgerunde:1. Spørgsmål: Hvor adskiller I jer fra de eksisterende?
Vi vil bestræbe os på at være meget inkluderende, åbne, vejledende og uddannende kontra vildledende, tildels vælge side, i forhold til klient/psykoterapeut delen. Vi er til for psykoterapeuterne, hvilket må kræve et mæglerråd, udenfor bestyrelse for at kunne varetage klient-tryghed, samt et etisk råd, som ikke er del af bestyrelsen. Dertil kan medlemmer af bestyrelsen ikke have betroede poster i andre relaterede organisationer. Samt åbne op for 3-4 årig psykoterapeuter i bestyrelsen. Klassificeringen af psykoterapeut, vil tage udgangspunkt i uddannelsen, der er gennemført og kvaliteten af denne.
6 Debatrunde
Debatten tog udgangspunkt i det faktum at psykoterapeut ikke er en beskyttet titel, hvor fordele og ulemper blev vendt. Hvad kan vi gøre for at bedre forholdene for faget, eksempelvis via RAB, EU, samarbejde med det etablerede sundhedssystem, blive tydeligere i samfundet og dermed vejlede og bidrage med viden til og blandt brugere. Det blev tydeligt at denne manglende godkendelse giver grobund for mange misforståelser. Derudover også fastholde at psykoterapi ikke er en akademisk uddannelse, det er et håndværksfag som har sin berettigelse. Anerkendelsen fra befolkning kan være mere gavnlig end en godkendelse fra staten. Fokuspunkter i dette er: Markedsføring, politisk grundig undersøgelse af muligheder, og uddannelsernes kvalitet. Derudover fokus på at eventuel godkendelse ikke skal give grobund for endnu mere splid i faget, samt den styrke psykoterapeuter har ift. at være subkultur til det etablerede. Vigtigheden af at inkludere uddannede
psykoterapeuter, blev tydeliggjort af den manglende vejledning der er mulighed for på nuværende tidspunkt. Psykoterapeuten kan være velvidende om at være en dygtig psykoterapeut, men ikke have mulighed for et fællesskab de kan udvikles i og med, der mangler en organisation, der villigt stiller op til rådgivning i et virvar af regler. Mange psykoterapeuter ønsker at gøre et godt gedigent stykke arbejde, men overskuer ikke det arbejde det kræver at sætte sig ind i områder de ikke ved eksisterer.
7 Feedback
På baggrund af de fremmødte og deres engagement foreslog Thomas Wessel Hansen at fortsætte dagen med en stiftende generalforsamling, dette blev enstemmigt blev vedtaget, Kirsa Dechlis, med forbeholdet at der indenfor et halvt år skal indkaldes til General Forsamling.
8 Valg af dirigent og referent. Jvf. Punkt 1 & 2
9 Godkendelse af vedtæger
Enstemmigt vedtaget, Kirsa Dechlis med forbeholdet at disse igen skal til afstemning og godkendelse på General Forsamlingen.
10 Godkendelse af Foreningens navn Enstemmigt vedtaget.
11 Godkendelse af foreningens formål Enstemmigt vedtaget.
12 Beslutning om kontigent
Medlemskontigent: 1150kr, Studerende 575kr,
skole/institut 1150kr. Nedstemt.
Medlemskontigent: 1200kr, Studerende 300kr,
skoler/institut 1200kr. Enstemmigt vedtaget.
13 Valg af bestyrelse
Formand: Kirsa Dechlis
Næstformand: ThomasWessel Hansen
Kasserer: Poul Fasdal

Bestyrelsesmedlemmer:
Sanne Rimpler (Aspirant)
Mette Schmidt-Kallesøe
Tom Funke
Jette Hastrup
John Holger Andersen
Mette Fischer Thomsen

14 Udvalg
Etisk udvalg, ansvarlig: Kirsa Dechlis
Politisk og uddannelsesudvalg, ansvarlig: Thomas Wessel Hansen
Optagelse/medlemsudvalg, ansvarlig: Jette Hastrup
PR/Kommunikation og salg, ansvarlig: Mette Fischer Thomsen, Mette Schmidt-Kallesøe og Tom Funke.

David BR Camaco, Janne Grønborg Franck vil gerne deltage i udvalgsarbejdet. Ib Jensen har tilbudt foreningen at kunne benytte Hypnoseskolens lokaler, samt udtrykt deres ønske om at være med. Charlotte Krogh, meddeler at deres institut bakker op om foreningen.
15 Valg af revisor
Kasserer kan frit vælge en statsautoriseret.

Mødet sluttede kl. 16.35
Referent: Kirsa Dechlis